SPRC 7 ( 0.05 0.75% )

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 6

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
0.88---
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ170,535.40154,953.51178,765.70227,712.40
    รายได้จากการขายสินค้า170,535.40154,953.51--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา1,508.99548.49--
รายได้อื่น1,555.85740.13111.201,613.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ46.87191.64--

รวมรายได้

10.53%

172,091.25

-12.96%

155,693.64

-22%

178,876.90

-12.04%

229,325.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ160,130.68143,714.89167,751.90237,228.20
    ต้นทุนขายสินค้า160,130.68143,714.89--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร942.69935.19946.50641.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย-21.06--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร942.69914.12--

%กำไรขั้นต้น

6.10

7.25

6.22

-3.47

ค่าใช้จ่ายอื่น0.88---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--494.70943.10

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.55

0.60

0.53

0.28

รวมค่าใช้จ่าย

11.35%

161,074.25

-14.26%

144,650.07

-29.08%

168,698.40

-7.19%

237,869.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้11,017.0011,043.579,902.70-8,767.70
ต้นทุนทางการเงิน92.3194.438.7019.00
ภาษีเงินได้2,029.342,261.052,382.40-1,442.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ8,895.358,688.09--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2.39%

8,895.35

5.6%

8,688.09

229.21%

8,227.50

-260.1%

-6,367.40

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2.5%

2.05

5.26%

2.00

1.90

-1.47

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)2.05-1.90-1.47

%อัตรากำไรสุทธิ

5.225.614.60-2.80
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3