SUC 33 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
25.0021.10--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ10,689.7010,939.9210,176.409,728.80
    รายได้จากการขายสินค้า10,689.7010,939.92--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย455.47151.43--
รายได้อื่น928.401,150.65318.00260.60
    รายได้ค่าเช่าและบริการ49.8852.36--
    ดอกเบี้ยรับ60.7754.43--
    เงินปันผลรับ315.10376.18--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน49.43367.30--
    รายได้อื่น - อื่นๆ311.57269.87--

รวมรายได้

-1.38%

12,073.57

13.37%

12,241.99

3.86%

10,797.80

-0.62%

10,396.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ9,262.929,330.968,715.408,500.00
    ต้นทุนขายสินค้า9,262.929,330.96--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,069.461,024.571,009.20958.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย296.14271.07--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร773.32753.50--

%กำไรขั้นต้น

13.35

14.71

20.46

19.49

ค่าใช้จ่ายอื่น48.6712.10--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน1.67---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ22.0012.10--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

10.00

9.37

9.92

9.85

รวมค่าใช้จ่าย

0.13%

10,381.05

6.61%

10,367.63

2.81%

9,724.60

1.6%

9,458.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,692.521,874.371,054.70902.50
ต้นทุนทางการเงิน39.3131.9237.8035.70
ภาษีเงินได้158.87276.79195.00121.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1,494.341,565.66--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

1.6%

1,344.13

44.23%

1,323.02

-8.57%

917.30

6.9%

1,003.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม150.21242.63--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.75%

4.64

49.02%

4.56

3.06

3.34

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--3.063.34

%อัตรากำไรสุทธิ

12.5712.099.0110.31
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3