SUN 5 ( -0.07 -1.39% )

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 1

31-12-2560
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,646.24
    รายได้จากการขายสินค้า1,646.24
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา22.35
รายได้อื่น40.76
    รายได้อื่น - อื่นๆ18.41

รวมรายได้

1,687.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,331.70
    ต้นทุนขายสินค้า1,331.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร206.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย120.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร85.94

%กำไรขั้นต้น

19.11

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

12.53

รวมค่าใช้จ่าย

1,537.94

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้149.06
ต้นทุนทางการเงิน24.80
ภาษีเงินได้6.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ117.49

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

117.49

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.44

%อัตรากำไรสุทธิ

7.14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3