SUPER 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ5,510.183,448.79396.20205.10
    รายได้จากการขายสินค้า5,238.813,365.08--
    รายได้จากการให้บริการ271.3883.70--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา146.0489.76--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย64.4085.87--
รายได้อื่น219.82267.380.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ73.78177.62--

รวมรายได้

52.4%

5,794.40

859.63%

3,802.04

93.17%

396.20

125.38%

205.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ2,384.911,556.31223.30128.40
    ต้นทุนขายสินค้า2,321.981,500.55--
    ต้นทุนการให้บริการ62.9355.77--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร420.81538.72762.20145.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย10.438.50--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร410.38530.22--

%กำไรขั้นต้น

56.72

54.87

43.66

37.35

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.64

15.62

192.38

70.99

รวมค่าใช้จ่าย

33.92%

2,805.72

112.59%

2,095.03

259.67%

985.50

199.45%

274.00

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้2,988.691,707.00-589.20-69.00
ต้นทุนทางการเงิน1,454.331,201.09205.2031.90
ภาษีเงินได้22.72-16.301.203.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1,511.63522.21--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

255.16%

1,284.32

150.75%

361.62

-695.2%

-712.50

-244.05%

-89.60

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม227.31160.59--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

400%

0.05

133.33%

0.01

-0.03

0.00

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.050.01-0.030.00

%อัตรากำไรสุทธิ

23.3110.49-179.83-43.69
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3