TRU 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,055.021,782.992,042.402,255.10
    รายได้จากการขายสินค้า1,763.261,573.51--
    รายได้จากการให้บริการ291.77209.48--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.8253.70--
รายได้อื่น43.0431.600.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ43.0431.60--

รวมรายได้

12.45%

2,100.89

-8.52%

1,868.29

-9.43%

2,042.40

-28.14%

2,255.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,729.781,510.721,768.501,983.50
    ต้นทุนขายสินค้า1,495.881,339.95--
    ต้นทุนการให้บริการ233.90170.77--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร274.97273.97284.30279.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย78.0375.37--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร196.94198.60--

%กำไรขั้นต้น

15.83

15.27

13.41

12.04

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

13.38

15.37

13.92

12.41

รวมค่าใช้จ่าย

12.33%

2,004.75

-13.06%

1,784.69

-9.3%

2,052.80

-23.41%

2,263.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้96.1483.60-10.40-8.20
ต้นทุนทางการเงิน0.050.190.601.20
ภาษีเงินได้6.803.026.2017.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ89.2980.39--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

5.78%

83.02

-45.91%

78.48

-4.79%

145.10

-56.91%

152.40

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม6.271.90--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

7.69%

0.14

-48%

0.13

0.25

0.26

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.250.26

%อัตรากำไรสุทธิ

4.044.407.106.76
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3