TSTE 7 ( -0.05 -0.74% )

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,763.261,727.621,672.401,568.90
    รายได้จากการขายสินค้า1,459.591,397.09--
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์-59.12--
    รายได้จากการให้บริการ303.66271.41--
รายได้อื่น24.0227.820.000.00
    เงินปันผลรับ0.000.02--
    รายได้อื่น - อื่นๆ24.0227.80--

รวมรายได้

1.81%

1,787.27

4.97%

1,755.45

6.6%

1,672.40

-37.67%

1,568.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,301.281,387.801,293.501,139.40
    ต้นทุนขายสินค้า1,130.751,184.62--
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์-39.42--
    ต้นทุนการให้บริการ170.53163.76--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร258.97184.14160.10138.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย43.6540.33--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร215.32143.81--

%กำไรขั้นต้น

26.20

19.67

22.66

27.38

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

14.69

10.66

9.57

8.82

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-6.00--

รวมค่าใช้จ่าย

-1.12%

1,560.25

8.55%

1,577.94

13.76%

1,453.60

-46.68%

1,277.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้227.03177.51218.80291.10
ต้นทุนทางการเงิน43.5844.2039.3021.10
ภาษีเงินได้40.3821.1442.6049.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ143.06112.17--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

17.3%

116.61

-31.35%

99.41

-32.18%

144.80

466.31%

213.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม26.4512.76--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

7.14%

0.30

-26.32%

0.28

0.38

0.56

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.380.56

%อัตรากำไรสุทธิ

6.615.758.6613.61
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3