TYCN 2 ( -0.02 -1.00% )

บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
21.7794.46--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ7,516.646,202.277,123.108,353.60
    รายได้จากการขายสินค้า7,516.646,202.27--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา19.4017.23--
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น-116.89--
รายได้อื่น60.24193.4919.5055.40
    ดอกเบี้ยรับ1.121.40--
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-10.31--
    รายได้อื่น - อื่นๆ17.9512.51--

รวมรายได้

18.47%

7,576.88

-10.46%

6,395.76

-15.06%

7,142.60

-8.78%

8,409.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ6,967.655,718.347,002.008,000.50
    ต้นทุนขายสินค้า6,967.655,718.34--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร332.61312.40316.10321.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย179.30167.09--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร153.31145.32--

%กำไรขั้นต้น

7.30

7.80

1.97

4.89

ค่าใช้จ่ายอื่น-27.60115.78--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---8.7036.70
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-21.43---
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-6.1621.32--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.42

5.04

4.44

3.85

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย74.9688.52--

รวมค่าใช้จ่าย

17.84%

7,347.62

-14.8%

6,235.05

-12.07%

7,318.10

-11.46%

8,322.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้229.25160.71-175.5092.70
ต้นทุนทางการเงิน58.8253.6873.9071.90
ภาษีเงินได้-17.8636.881.9028.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ188.2970.16--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

168.37%

188.29

115.77%

70.16

-1494.98%

-445.00

105.51%

31.90

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

166.67%

0.32

116%

0.12

-0.75

0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.32--0.750.05

%อัตรากำไรสุทธิ

2.501.13-6.250.38
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3