VARO 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,562.631,463.131,493.701,571.40
    รายได้จากการขายสินค้า1,562.631,463.13--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา9.55---
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น1.35---
รายได้อื่น16.773.870.004.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ5.883.87--

รวมรายได้

7.66%

1,579.40

-1.79%

1,467.01

-5.19%

1,493.70

9.59%

1,575.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,463.451,358.601,450.701,476.60
    ต้นทุนขายสินค้า1,463.451,358.60--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร72.0476.5774.6071.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย11.1714.70--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร60.8761.87--

%กำไรขั้นต้น

6.35

7.14

2.88

6.29

ค่าใช้จ่ายอื่น26.803.11--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-3.111.80-5.60
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ26.80---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.61

5.23

4.99

4.57

รวมค่าใช้จ่าย

8.62%

1,562.29

-5.71%

1,438.28

-1.49%

1,525.30

1%

1,548.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้17.1128.73-18.1028.70
ต้นทุนทางการเงิน13.059.6912.4019.30
ภาษีเงินได้-7.630.58-1.300.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ11.6918.46--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-36.67%

11.69

167.13%

18.46

-1048.28%

-27.50

103%

2.90

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-33.33%

0.12

164.29%

0.18

-0.28

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.280.03

%อัตรากำไรสุทธิ

0.751.26-1.840.18
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3