VIH 12 ( 0.40 3.51% )

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,962.081,718.601,368.711,344.341,247.101,247.10
    รายได้จากการให้บริการ1,962.081,718.601,344.341,247.10
รายได้อื่น12.4023.940.0024.3729.3029.31
    รายได้อื่น - อื่นๆ12.4023.9424.370.00

รวมรายได้

13.31%

1,974.48

27.31%

1,742.55

7.23%

1,368.71

7.23%

1,368.71

13%

1,276.40

12.99%

1,276.41

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,531.961,289.961,011.881,011.88938.60938.59
    ต้นทุนการให้บริการ1,531.961,289.961,011.88938.59
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร273.76247.74223.07223.07211.30211.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย58.6850.9839.2537.90
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร215.08196.76183.82173.38

%กำไรขั้นต้น

21.92

24.94

24.29

24.73

27.09

24.74

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

13.95

14.42

16.30

16.59

16.94

16.94

รวมค่าใช้จ่าย

17.43%

1,805.72

24.52%

1,537.70

7.4%

1,234.95

7.4%

1,234.95

10.57%

1,149.90

10.57%

1,149.88

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้168.76204.84133.76133.76126.50126.54
ต้นทุนทางการเงิน18.9715.746.906.937.607.61
ภาษีเงินได้24.1135.640.0025.1923.5023.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ125.68153.46101.6495.40

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-18.16%

125.28

50.82%

153.07

7.51%

101.49

7.51%

101.49

54.5%

94.40

54.53%

94.40

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.410.390.151.00

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-18.52%

0.22

50%

0.27

0.18

5.88%

0.18

0.17

54.55%

0.17

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.180.17

%อัตรากำไรสุทธิ

6.398.917.427.557.577.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3