WG 182 ( 0.50 0.28% )

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,105.201,092.991,061.601,055.60
    รายได้จากการขายสินค้า984.10949.16--
    รายได้จากการให้บริการ121.10143.83--
รายได้อื่น35.4530.940.000.00
    ดอกเบี้ยรับ11.53---
    เงินปันผลรับ14.66---
    รายได้อื่น - อื่นๆ9.25---

รวมรายได้

1.49%

1,140.65

5.87%

1,123.93

0.57%

1,061.60

1.11%

1,055.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ825.27799.89773.50761.80
    ต้นทุนขายสินค้า770.26748.52--
    ต้นทุนการให้บริการ55.0051.36--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร130.95102.38107.50107.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย38.0336.65--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร92.9265.73--

%กำไรขั้นต้น

25.33

26.82

27.14

27.83

ค่าใช้จ่ายอื่น11.02---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา11.02-0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.85

9.37

10.13

10.21

รวมค่าใช้จ่าย

7.2%

967.24

2.41%

902.26

1.31%

881.00

3.29%

869.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้173.40221.67180.60186.00
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
ภาษีเงินได้35.3840.7940.2042.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ138.02180.87--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-23.64%

138.11

3.35%

180.86

-3.9%

175.00

-7.66%

182.10

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.090.01--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-23.59%

7.74

3.37%

10.13

9.80

10.20

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--9.8010.20

%อัตรากำไรสุทธิ

12.5016.5516.4817.25
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3