WICE 5 ( 0.06 1.26% )

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 4

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,396.371,022.48681.53670.20
    รายได้จากการให้บริการ1,396.371,022.48681.53670.20
รายได้อื่น5.9613.157.946.57

รวมรายได้

35.41%

1,402.33

50.21%

1,035.64

1.88%

689.48

676.77

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,054.29761.49508.01497.07
    ต้นทุนการให้บริการ1,054.29761.49508.01497.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร217.05174.72107.4399.05
    ค่าใช้จ่ายในการขาย46.1341.2533.6734.72
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร170.92133.4873.7664.33

%กำไรขั้นต้น

24.50

25.53

25.46

25.83

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

15.54

17.09

15.76

14.78

รวมค่าใช้จ่าย

35.8%

1,271.34

52.12%

936.21

3.24%

615.44

596.12

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้130.9999.4374.0480.65
ต้นทุนทางการเงิน0.180.751.361.77
ภาษีเงินได้23.2516.5212.0916.44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ107.5582.1560.5962.44

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

16.22%

89.70

27.38%

77.18

-2.96%

60.59

62.44

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม17.854.97--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

16.67%

0.14

0.12

-96.26%

0.12

3.21

%อัตรากำไรสุทธิ

6.427.558.899.32
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3