YCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
5.728.76--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ44.9321.0658.9084.60
    รายได้จากการขายสินค้า44.9321.06--
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น1.483.73--
รายได้อื่น10.3212.820.000.30
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.120.34--

รวมรายได้

63.08%

55.25

-42.58%

33.88

-30.51%

59.00

-29.13%

84.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ39.8419.1761.1090.90
    ต้นทุนขายสินค้า39.8419.17--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร24.1235.6627.1030.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย1.201.03--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร22.9234.63--

%กำไรขั้นต้น

11.33

8.97

-3.74

-7.09

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---0.80-0.10

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

53.68

169.33

46.01

36.17

รวมค่าใช้จ่าย

16.65%

63.96

-37.83%

54.83

-27.41%

88.20

-19.32%

121.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-8.71-20.94-29.30-36.60
ต้นทุนทางการเงิน2.587.978.308.40
ภาษีเงินได้1.251.800.000.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-12.54-30.71--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

59.17%

-12.54

-179.18%

-30.71

65.3%

-11.00

23.43%

-31.70

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

59.23%

-1.79

-179.62%

-4.39

-1.57

-4.53

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---1.57-4.53

%อัตรากำไรสุทธิ

-27.91-145.82-18.68-37.47
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3