AP 6 ( 0.05 0.81% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ7,088.116,349.585,611.868,238.23
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์6,619.516,312.875,363.267,813.64
    รายได้จากการให้บริการ468.5936.72248.60424.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย270.73619.27-135.25
รายได้อื่น-191.30226.037.1833.72
    ดอกเบี้ยรับ0.096.170.003.02
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.005.16-4.90
    รายได้อื่น - อื่นๆ-191.39214.707.1825.80

รวมรายได้

33.66%

7,167.54

54.54%

7,194.88

26.96%

5,619.04

9.73%

8,407.19

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ4,588.584,281.893,629.525,156.89
    ต้นทุนขายสินค้า-7,797.80--
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์8,726.07-3,580.175,097.86
    ต้นทุนการให้บริการ80.1464.2649.3559.02
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,541.411,348.201,029.981,539.38
    ค่าใช้จ่ายในการขาย734.09564.23556.92764.78
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร807.31783.98473.06774.60

%กำไรขั้นต้น

35.26

32.56

35.32

37.40

ค่าใช้จ่ายอื่น-60.4524.968.47
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ--24.96-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

21.75

21.23

18.35

18.69

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---97.20-

รวมค่าใช้จ่าย

33.12%

6,044.57

51.12%

5,787.75

22.71%

4,587.26

8.23%

6,704.74

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,122.971,407.131,031.781,702.45
ต้นทุนทางการเงิน25.4734.4034.0433.85
ภาษีเงินได้182.48192.04190.52312.76
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ915.001,180.70807.221,355.82

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

43.96%

916.64

93.01%

1,183.03

47.46%

809.04

7.39%

1,358.75

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-1.64-2.33-1.82-2.92

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.29

0.38

0.26

0.43

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.92--0.83

%อัตรากำไรสุทธิ

12.9318.6314.4216.49
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3