AS 1 ( 0.04 3.08% )

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-12.27-12.800.058.97
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ158.68179.30155.84205.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----0.39
รายได้อื่น0.49-7.4316.094.85
    รายได้อื่น - อื่นๆ--2.62-

รวมรายได้

-22.51%

159.18

-3.89%

171.87

-33.01%

171.93

-17.62%

210.32

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ103.84113.36107.47108.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร77.3863.4870.1780.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย29.0728.4823.5735.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร48.3035.0146.6044.59

%กำไรขั้นต้น

34.56

36.78

31.04

47.11

ค่าใช้จ่ายอื่น-12.27-12.800.052.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

48.76

35.40

45.03

39.13

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.55-0.17-0.17-

รวมค่าใช้จ่าย

-15.38%

168.39

-16.62%

163.86

-27.15%

177.53

-33.15%

191.46

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-9.228.01-5.6018.86
ต้นทุนทางการเงิน0.330.310.320.27
ภาษีเงินได้-0.712.650.170.71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-8.835.05-6.0917.87

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-347.49%

-11.83

78.39%

-4.46

-137.74%

-3.80

127.52%

18.43

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม2.999.52-2.29-0.56

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.03

-0.01

-0.01

0.04

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.03-0.02--

%อัตรากำไรสุทธิ

-7.46-2.49-2.448.95
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3