BRR 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 พฤศจิกายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 19

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ831.342,155.431,308.68637.15
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.9124.372.090.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย17.1022.3717.1318.49
รายได้อื่น28.6147.1731.9032.32
    รายได้อื่น - อื่นๆ27.7022.7929.8232.08

รวมรายได้

-15.47%

877.04

11.16%

2,224.97

-38.31%

1,357.71

-22.49%

687.96

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ753.441,763.29852.79531.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร133.47218.89216.45157.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย22.28122.51112.7815.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร111.1996.38103.67142.04

%กำไรขั้นต้น

9.37

18.19

34.84

16.59

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.05

10.16

16.54

24.79

รวมค่าใช้จ่าย

-15.12%

886.92

22.22%

1,982.17

-36.23%

1,069.24

-31.07%

689.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-9.87242.79288.47-1.45
ต้นทุนทางการเงิน96.60102.0797.2693.59
ภาษีเงินได้-15.6414.5729.21-38.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-90.82126.15162.00-56.69

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-11.03%

-90.58

-52.59%

126.03

-59.26%

161.83

62.69%

-56.74

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.230.110.170.06

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.11

0.16

0.2

-0.07

%อัตรากำไรสุทธิ

-10.905.8512.37-8.91
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3