CCP 0 ( -0.01 -3.23% )

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ618.62547.55619.77592.36
    รายได้จากการขายสินค้า611.14545.42617.74590.32
    รายได้จากการให้บริการ7.492.122.032.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย--0.16-1.05
รายได้อื่น64.183.996.635.29

รวมรายได้

7.54%

682.80

1.68%

551.39

6.17%

626.55

5.7%

596.59

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ581.50507.62566.44546.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร52.4954.2342.7942.42
    ค่าใช้จ่ายในการขาย9.7210.869.4210.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร42.7743.3733.3731.75

%กำไรขั้นต้น

6.00

7.29

8.60

7.80

ค่าใช้จ่ายอื่น---0.00
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.49

9.90

6.90

7.16

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.460.47--

รวมค่าใช้จ่าย

2.19%

633.53

0%

562.32

3.77%

609.23

4.63%

588.56

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้49.28-10.9417.328.03
ต้นทุนทางการเงิน12.5411.9010.0410.13
ภาษีเงินได้84.41-2.661.401.15
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-47.68-20.175.88-3.25

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-955.84%

-46.90

29.66%

-17.31

322.35%

7.96

112.24%

0.18

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.77-2.86-2.08-3.43

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.02

-0.01

0

0

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-7.58-3.161.280.03
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3