CHEWA 0 ( 0.01 2.50% )

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 8

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ789.81879.64567.461,208.85
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์784.17874.06562.381,203.77
    รายได้จากการให้บริการ5.645.585.085.08
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา---0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----0.45
รายได้อื่น4.975.433.862.81
    ดอกเบี้ยรับ0.990.901.260.75
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.994.532.602.06

รวมรายได้

97.5%

794.79

175.21%

885.06

428.32%

571.32

0.66%

1,211.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ549.89626.70392.45875.95
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์546.27624.02389.79873.23
    ต้นทุนการให้บริการ3.622.682.662.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร114.23126.4897.16154.22
    ค่าใช้จ่ายในการขาย75.8276.3753.37103.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร38.4250.1043.7951.15

%กำไรขั้นต้น

30.38

28.75

30.84

27.54

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

14.46

14.38

17.12

12.76

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.740.580.400.11

รวมค่าใช้จ่าย

87.52%

664.85

155.57%

753.77

269.15%

490.01

-4.7%

1,030.29

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้129.93131.3181.30180.91
ต้นทุนทางการเงิน11.8213.868.8411.40
ภาษีเงินได้24.0224.3915.2338.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ94.0993.0557.24131.01

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

179.7%

94.09

314.11%

93.05

281.02%

57.24

107.69%

131.01

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.07

0.07

0.04

0.1

%อัตรากำไรสุทธิ

11.9110.5810.0910.84
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3