CPR 4 ( 0.02 0.50% )

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ146.27137.23128.25122.95
    รายได้จากการขายสินค้า146.27137.23128.25122.95
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา----
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.961.231.704.83
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น----
รายได้อื่น5.105.905.935.16
    รายได้อื่น - อื่นๆ--5.93-

รวมรายได้

11.63%

154.34

13.06%

144.35

5.6%

135.88

0.5%

132.93

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ112.13103.8895.6191.09
    ต้นทุนขายสินค้า112.13103.8895.6191.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร10.4710.3110.7610.69
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.900.760.660.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร9.579.5610.0910.07

%กำไรขั้นต้น

23.34

24.30

25.45

25.91

ค่าใช้จ่ายอื่น---0.18
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---0.18

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.16

7.51

8.39

8.69

รวมค่าใช้จ่าย

9.84%

122.60

10.74%

114.20

5.15%

106.36

9.22%

101.96

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้31.7330.1629.5230.97
ต้นทุนทางการเงิน0.130.050.080.06
ภาษีเงินได้5.475.495.935.48
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ26.1424.6223.5125.44

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

17.74%

25.88

19.37%

24.47

6.82%

23.48

18.55%

25.76

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.260.140.04-0.32

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.13

0.12

0.12

0.13

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

17.6917.8318.3120.95
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3