FORTH 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017Q4/2016Q3/2016Q2/2016Q1/2016Q4/2015Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012Q1/2012
---1.7741.27----------------------
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,809.241,739.761,913.321,777.431,793.031,858.511,521.261,467.461,322.501,268.701,203.101,417.701,313.301,150.801,139.701,454.701,168.80796.30857.50835.00996.401,412.901,226.601,290.501,529.501,427.001,639.60
    รายได้จากการขายสินค้า744.85645.25489.53697.90790.42684.35561.891,967.46-------------------
    รายได้จากการให้บริการ998.321,025.301,002.15910.37911.28878.93815.442,628.40-------------------
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง66.0669.22421.64169.1591.33295.23143.93665.90-------------------
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-2.05-----10.26-------------------
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3.372.932.381.052.263.082.806.18-------------------
รายได้อื่น63.7964.7564.3965.5859.7349.8848.9957.8538.5034.7033.4025.0023.5030.6028.1040.3023.7020.1011.3019.9013.900.000.000.000.007.608.30
    รายได้อื่น - อื่นๆ65.8462.7064.3965.5859.7349.8848.99154.18-------------------

รวมรายได้

1.15%

1,876.40

-5.44%

1,807.44

25.88%

1,980.09

20.4%

1,844.06

36.3%

1,855.02

46.65%

1,911.47

27.23%

1,573.05

6.16%

1,531.59

1.81%

1,361.00

10.33%

1,303.40

5.88%

1,236.40

-3.5%

1,442.70

12.09%

1,336.80

44.71%

1,181.40

34.4%

1,167.70

74.89%

1,495.10

18.06%

1,192.60

-42.55%

816.40

-29.85%

868.80

-34.84%

854.90

-34.35%

1,010.20

-0.95%

1,421.10

-24.85%

1,238.50

1,312.00

1,538.70

1,434.70

1,648.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,385.471,248.051,482.191,406.801,371.311,397.461,126.891,057.75962.50928.40832.70993.90913.30769.50825.301,006.70841.20580.50647.30600.30727.401,148.60956.701,103.401,284.501,240.301,468.40
    ต้นทุนขายสินค้า592.83456.78398.09574.47627.98525.75438.631,458.79-------------------
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง58.8854.33364.18158.43109.09269.38128.21535.02-------------------
    ต้นทุนการให้บริการ733.76736.94719.92673.90634.24602.33560.051,787.54-------------------
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร215.33250.21227.11287.26256.41266.87273.00299.44197.40196.90209.00226.80203.80195.00190.70252.90180.90165.00157.50195.20153.10159.00146.20165.40153.50135.70151.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย19.8523.9824.8847.5620.9936.9426.55108.60-------------------
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร195.48226.23202.23239.71235.40229.94246.45794.13-------------------

%กำไรขั้นต้น

23.42

28.26

22.53

20.85

23.52

24.81

25.92

27.92

30.13

29.56

33.55

31.66

32.25

35.79

30.05

33.57

30.06

29.62

25.83

30.49

28.38

19.29

22.97

16.16

16.62

13.62

10.95

ค่าใช้จ่ายอื่น-15.74-16.405.5644.20-1.724.417.00-------------------
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน-------7.00-------------------
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-15.74-16.403.792.93-1.724.41-0.803.303.00-4.000.40-4.506.40-4.300.100.000.70-2.20-2.000.000.000.000.000.002.20

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.90

14.38

11.87

16.16

14.30

14.36

17.95

20.41

14.93

15.52

17.37

16.00

15.52

16.94

16.73

17.39

15.48

20.72

18.37

23.38

15.37

11.25

11.92

12.82

10.04

9.51

9.25

รวมค่าใช้จ่าย

-4.21%

1,601.46

-10.87%

1,481.86

22.89%

1,725.70

24.59%

1,699.61

44.14%

1,671.92

47.75%

1,662.61

34.81%

1,404.30

11.75%

1,364.18

3.83%

1,159.90

16.67%

1,125.30

2.53%

1,041.70

-3.09%

1,220.70

9.29%

1,117.10

29.38%

964.50

26.24%

1,016.00

58.34%

1,259.60

16.08%

1,022.10

-42.99%

745.50

-27.03%

804.80

-37.3%

795.50

-38.77%

880.50

-4.97%

1,307.60

-31.92%

1,102.90

1,268.80

1,438.00

1,376.00

1,620.00

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้274.95325.58254.39144.45183.10248.86168.75167.30201.10178.20194.70222.00219.70216.90151.80235.50170.5070.9064.0059.40129.70113.50135.6043.10100.7058.7028.00
ต้นทุนทางการเงิน31.4032.4732.6332.8333.2131.2626.8646.2623.6022.600.0021.0027.3026.300.0024.6023.800.000.000.0023.9021.7020.8024.1032.2032.4033.70
ภาษีเงินได้33.8348.0629.89-4.2219.3327.2718.58-8.4423.7019.1024.2030.9026.9030.0012.907.7018.8012.107.400.6015.3021.7014.203.305.204.407.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ209.72245.05191.87115.83130.56190.33123.31590.29-------------------

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

150.77%

136.57

46.97%

170.09

131.36%

115.91

-31.59%

51.25

-42.85%

54.46

29.74%

115.73

-52.91%

50.10

-39.34%

74.92

6.84%

95.30

-16.17%

89.20

-13.85%

106.40

-3.14%

123.50

6.07%

127.50

35.67%

120.20

-48.22%

88.60

48.91%

171.10

410.67%

114.90

-20.49%

22.50

3.66%

28.30

-65.7%

27.30

25.35%

79.60

-24.22%

63.50

498.57%

83.80

-77.81%

14.00

120.63%

63.10

338.33%

28.60

-12.00

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม73.1474.9675.9664.6076.0974.6073.21224.47-------------------

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.14

0.18

0.12

0.05

0.06

0.12

0.05

0.08

0.1

0.09

0.11

0.13

0.13

0.13

0.09

0.18

0.12

0.02

0.03

0.03

0.08

0.07

0.09

0.01

0.07

0.03

-0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--------0.100.090.110.130.130.130.090.180.120.020.030.030.080.070.090.010.070.03-0.01

%อัตรากำไรสุทธิ

7.559.786.062.883.046.233.295.117.217.038.848.719.7110.447.7711.769.832.833.303.277.994.496.831.084.132.00-0.73
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3