GEL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 เมษายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.0042.00--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ499.00436.56435.17461.94
    รายได้จากการขายสินค้า499.00436.56435.17-
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา---0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น---0.28
รายได้อื่น7.7749.715.795.26
    ดอกเบี้ยรับ0.000.08-0.21
    เงินปันผลรับ0.002.41--
    รายได้อื่น - อื่นๆ7.775.225.794.66

รวมรายได้

17.73%

506.78

28.24%

486.25

-13.92%

440.97

-14.12%

467.19

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ498.69441.81424.94518.41
    ต้นทุนขายสินค้า498.69441.81424.94-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร55.3349.8044.03-40.11
    ค่าใช้จ่ายในการขาย13.9310.6512.1715.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร41.4039.1531.86-55.53
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร6.106.015.907.10
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร6.106.015.907.10

%กำไรขั้นต้น

0.06

-1.20

2.35

-12.22

ค่าใช้จ่ายอื่น-2.823.08--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-2.823.08--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.09

11.41

10.12

-8.68

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-7.070.43-0.0429.78

รวมค่าใช้จ่าย

16.9%

550.24

26.87%

501.13

-7.32%

474.82

16.25%

515.18

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-43.46-14.87-33.86-48.00
ต้นทุนทางการเงิน11.448.106.464.52
ภาษีเงินได้1.570.220.08-4.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-56.48-23.19-40.40-48.42

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-55.29%

-56.34

-29.7%

-22.14

-975.4%

-40.22

-1396.51%

-48.36

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.13-1.05-0.18-0.06

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.01

-0

-0.01

-0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.010.00-0.01-

%อัตรากำไรสุทธิ

-11.29-5.07-9.24-10.47
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3