GJS 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.590.09-0.08
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ8,666.397,815.178,117.275,084.42
    รายได้จากการขายสินค้า8,666.397,815.178,117.275,084.42
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-70.36-157.6337.30
รายได้อื่น102.06-145.16165.2649.28
    รายได้อื่น - อื่นๆ14.1912.387.6311.89

รวมรายได้

150.98%

8,768.45

129.61%

7,670.01

92.72%

8,282.53

87.08%

5,133.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ8,665.387,697.007,584.374,676.76
    ต้นทุนขายสินค้า8,665.387,697.007,584.374,676.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร221.21220.63213.75183.12
    ค่าใช้จ่ายในการขาย108.8094.4391.9259.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร112.41126.20121.83124.11

%กำไรขั้นต้น

0.01

1.51

6.57

8.02

ค่าใช้จ่ายอื่น69.1285.766.463.54
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ39.9735.586.463.54
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-26.13--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ64.100.09-0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-8.8223.96--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.55

2.82

2.63

3.60

รวมค่าใช้จ่าย

166.11%

8,955.71

128.35%

8,003.39

138.64%

7,804.58

73.38%

4,863.42

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-187.26-333.38477.95270.29
ต้นทุนทางการเงิน124.04117.42111.7978.70
ภาษีเงินได้----
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-311.31-450.79366.16191.59

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-579.09%

-311.31

-93.06%

-450.79

-62.14%

366.16

167.22%

191.59

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.02

-0.03

0.03

0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-3.59-5.774.513.77
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3