IHL 2 ( 0.04 1.69% )

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017Q4/2016Q3/2016Q2/2016Q1/2016Q4/2015Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012Q1/2012
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ628.11556.76551.40585.96561.83491.39490.57455.60492.40465.80529.40621.70526.90528.60618.00554.70445.40414.90436.60421.10404.70484.13484.50514.50496.700.00428.50
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา1.52-5.4912.826.494.234.378.685.32-------------------
รายได้อื่น2.18-4.3414.2015.905.315.7210.139.552.301.600.803.201.201.500.600.000.103.902.509.400.000.000.000.000.000.001.30
    รายได้อื่น - อื่นๆ0.661.141.399.421.071.341.468.93-------------------

รวมรายได้

11.14%

630.29

11.12%

552.41

12.96%

565.61

29.36%

601.87

14.64%

567.13

6.38%

497.11

-5.56%

500.70

-25.55%

465.25

-6.32%

494.70

-11.85%

467.30

-14.29%

530.20

12.66%

624.90

18.54%

528.10

26.58%

530.10

40.88%

618.60

28.85%

554.70

10%

445.50

-13.49%

418.80

-9.37%

439.10

-16.33%

430.50

-18.46%

405.00

484.13

12.73%

484.50

514.50

496.70

0.00

429.80

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ469.01445.57465.56460.96434.79385.29373.67350.08399.60376.20424.80542.00460.20466.80517.80474.50343.40342.10342.40338.80322.50370.37382.80428.30392.300.00306.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร35.9839.6344.0439.3639.8934.5537.3735.2440.1029.7033.8039.2028.7028.7034.2030.1034.2027.4028.0028.6029.4040.8233.8030.3026.900.0026.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย4.529.248.7010.799.287.747.8036.37-------------------
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร31.4530.3935.3528.5630.6126.8129.57102.47-------------------

%กำไรขั้นต้น

25.33

19.97

15.57

21.33

22.61

21.59

23.83

23.16

19.33

19.56

19.91

13.33

12.91

11.98

16.29

14.46

22.92

18.49

22.17

21.78

20.39

23.50

20.99

16.75

21.02

0.00

28.87

ค่าใช้จ่ายอื่น------7.817.96-------------------
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--------4.501.005.301.80-17.80-13.006.20-0.402.700.002.10-3.600.000.000.000.000.000.0012.80

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.73

7.12

7.99

6.72

7.10

7.03

7.62

7.73

8.14

6.38

6.38

6.31

5.45

5.43

5.53

5.43

7.68

6.60

6.41

6.79

7.26

8.43

6.98

5.89

5.42

0.00

6.21

รวมค่าใช้จ่าย

6.39%

504.99

17.76%

485.20

21.66%

509.60

27.21%

500.32

7.96%

474.68

1.51%

412.02

-8.67%

418.86

-32.33%

393.29

-10.06%

439.70

-18.08%

405.90

-16.92%

458.60

15.18%

581.20

29.48%

488.90

34.1%

495.50

49.03%

552.00

37.34%

504.60

7.3%

377.60

-10.14%

369.50

-11.09%

370.40

-19.89%

367.40

-16.05%

351.90

411.19

25.22%

416.60

458.60

419.20

0.00

332.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้125.3067.2156.01101.5692.4685.0881.8471.8655.1061.4071.6043.7039.3034.6066.6050.2068.0049.3068.8063.1053.2072.9467.8055.9077.500.0097.10
ต้นทุนทางการเงิน10.865.817.929.457.3915.48-27.160.008.900.0010.608.0013.006.908.208.300.000.000.000.000.0010.8012.1012.100.0011.40
ภาษีเงินได้16.318.025.948.8112.439.488.525.449.506.3011.4025.90-0.10-1.301.402.402.202.704.802.606.808.969.608.2010.600.0014.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ98.1253.3942.1483.3072.6460.1273.32191.27-------------------

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

35.08%

98.12

-11.19%

53.39

-42.53%

42.14

50.99%

83.30

114.91%

72.64

27.64%

60.12

32.83%

73.32

-51.56%

55.17

-28.24%

33.80

-14.67%

47.10

-51.54%

55.20

743.7%

113.90

36.36%

13.50

-84.63%

9.90

64.29%

64.40

-34.88%

39.20

60.11%

60.20

-33.69%

37.60

25.72%

56.70

23.9%

45.10

-32%

36.40

-13.8%

53.53

53.71%

62.10

-36.58%

40.40

1.9%

63.70

-25.32%

62.51

83.70

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.18

0.1

0.08

0.15

0.13

0.11

0.13

0.1

0.06

0.09

0.1

0.21

0.02

0.02

0.12

0.07

0.11

0.07

0.1

0.08

0.07

0.1

0.11

0.07

0.12

0.11

0.15

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.170.100.070.150.130.100.140.130.060.090.100.210.020.020.120.070.110.070.100.080.070.100.110.070.120.110.15

%อัตรากำไรสุทธิ

15.629.597.6414.2212.9312.2314.9512.116.8610.1110.4318.322.561.8710.427.0713.529.0612.9910.718.9911.0612.827.8512.820.0019.53
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3