IRPC 4 ( -0.08 -2.03% )

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.99-16.1517.38263.48
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ73,818.6270,901.9066,094.4162,890.54
    รายได้จากการขายสินค้า73,818.6270,901.9066,094.4162,890.54
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา125.50388.6939.91873.49
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย203.42201.38169.54161.14
รายได้อื่น272.16633.00136.01852.15
    ดอกเบี้ยรับ1.1113.891.1126.78
    เงินปันผลรับ0.000.63-71.72
    กำไรจากการขายเงินลงทุน---117.30
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ--0.24-
    รายได้อื่น - อื่นๆ93.4597.0577.38-454.26

รวมรายได้

30.19%

74,294.21

30.52%

71,736.28

62.3%

66,399.96

21.11%

63,903.82

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ69,069.1264,625.2361,172.0756,097.92
    ต้นทุนขายสินค้า69,069.1264,625.2361,172.0756,097.92
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,722.121,696.961,570.421,881.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย375.34349.85394.67399.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,346.781,347.111,175.751,481.45
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร30.8767.7931.81227.55
ค่าตอบแทนกรรมการ5.7140.406.8654.21
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร25.1527.4124.94173.35

%กำไรขั้นต้น

6.43

8.85

7.45

10.80

ค่าใช้จ่ายอื่น2.150.05--20.84
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์----27.91
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ2.150.05-7.07
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.33

2.39

2.38

2.99

รวมค่าใช้จ่าย

34.92%

70,824.26

25.27%

66,390.04

67.13%

62,774.29

12.37%

58,185.67

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้3,469.945,346.253,625.675,718.17
ต้นทุนทางการเงิน504.36488.58480.40467.40
ภาษีเงินได้395.32795.16390.61736.69
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,570.254,062.512,754.664,514.08

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-21.17%

2,560.21

229.74%

4,049.58

16.34%

2,751.92

166.45%

4,513.17

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม10.0512.932.740.90

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.13

0.2

0.13

0.22

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.130.200.130.56

%อัตรากำไรสุทธิ

3.475.714.167.18
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3