IT 7 ( -0.20 -2.94% )

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.31--0.31-13.16
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,276.711,330.841,279.991,234.24
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.18-0.06-0.11-0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.412.613.033.57
รายได้อื่น16.6519.0510.7812.15
    ดอกเบี้ยรับ0.610.890.640.99
    รายได้อื่น - อื่นๆ15.8818.2110.2511.18

รวมรายได้

1.35%

1,295.78

4.87%

1,352.50

8.7%

1,293.80

2.11%

1,249.96

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,128.551,177.301,129.111,094.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร133.79127.01125.20120.97
    ค่าใช้จ่ายในการขาย118.53113.07114.01107.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร15.2513.9411.1913.95
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร6.126.035.615.61

%กำไรขั้นต้น

11.60

11.54

11.79

11.35

ค่าใช้จ่ายอื่น11.2210.8211.3813.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย11.2510.8011.4011.57
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-0.010.01-0.020.05
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ--0.31-0.81

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

10.48

9.54

9.78

9.80

รวมค่าใช้จ่าย

2.36%

1,279.68

4.45%

1,321.16

7.49%

1,271.30

-2.48%

1,233.72

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้16.1031.3422.5016.23
ต้นทุนทางการเงิน0.170.160.180.15
ภาษีเงินได้2.665.673.812.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ13.2825.5118.5013.71

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-42.59%

13.28

24.99%

25.51

201.79%

18.50

248.38%

13.71

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.05

0.09

0.06

0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.050.090.060.04

%อัตรากำไรสุทธิ

1.041.921.451.11
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3