MBAX 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017Q4/2016Q3/2016Q2/2016Q1/2016Q4/2015Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012Q1/2012
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ431.92414.18346.88432.34427.23430.59354.37409.83396.20355.50358.40426.80469.20426.10404.50467.20468.00425.50382.20419.30394.30343.10305.40379.30427.10354.40305.70
    รายได้จากการขายสินค้า431.92414.18346.88432.34427.23430.59354.371,519.93-------------------
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา1.70-1.9010.486.125.974.0412.419.65-------------------
รายได้อื่น4.800.4911.6810.126.998.2714.2411.201.801.900.900.201.001.100.702.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.112.381.204.001.024.231.836.14-------------------

รวมรายได้

0.58%

436.72

-5.51%

414.67

-2.73%

358.56

5.14%

442.47

9.1%

434.21

22.76%

438.86

2.56%

368.61

-1.47%

420.82

-15.37%

398.00

-16.32%

357.50

-11.35%

359.40

-9.07%

427.10

0.49%

470.30

0.4%

427.20

6.07%

405.40

12.02%

469.70

18.69%

468.00

24.02%

425.50

25.15%

382.20

10.55%

419.30

-7.68%

394.30

-3.19%

343.10

-0.1%

305.40

379.30

427.10

354.40

305.70

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ369.39364.42326.53400.80392.01386.50330.08370.47356.00328.00321.40385.90404.80374.30375.20432.90434.50388.90341.80377.90359.40324.10294.30353.50386.80306.20274.20
    ต้นทุนขายสินค้า369.39364.42326.53400.80392.01386.50330.081,375.87-------------------
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร25.0624.8525.0726.3425.7229.9218.1023.1222.7022.1020.5023.1023.0024.4021.0025.8022.9022.7022.3023.6021.7022.9021.4018.4024.4022.0018.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย8.347.947.268.558.5014.79-27.49-------------------
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร16.7316.9117.8017.7817.2415.1218.1060.93-------------------

%กำไรขั้นต้น

14.48

12.01

5.87

7.30

8.24

10.24

6.85

9.60

10.60

8.30

10.60

9.65

13.96

12.41

7.47

7.90

7.14

8.60

10.60

9.87

8.85

5.54

3.67

6.80

9.46

13.60

10.30

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--------5.503.004.504.90-15.800.004.401.503.003.303.60-5.100.000.000.000.000.000.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.80

6.00

7.23

6.09

6.02

6.95

5.11

5.64

5.73

6.22

5.72

5.41

4.90

5.73

5.19

5.52

4.89

5.33

5.83

5.63

5.50

6.67

7.01

4.85

5.71

6.21

6.05

รวมค่าใช้จ่าย

-5.57%

394.45

-6.52%

389.27

0.98%

351.60

8.53%

427.14

10.31%

417.73

18.94%

416.42

1.84%

348.18

-3.77%

393.58

-11.48%

378.70

-12.19%

350.10

-13.71%

341.90

-10.83%

409.00

-6.47%

427.80

-3.13%

398.70

8.82%

396.20

14.25%

458.70

20.02%

457.40

18.62%

411.60

15.33%

364.10

7.96%

401.50

-7.32%

381.10

5.73%

347.00

7.86%

315.70

371.90

411.20

328.20

292.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้42.2725.396.9715.3316.4822.4420.4327.3419.207.4017.5018.0042.5028.509.1011.1010.5013.9018.1021.6014.30-3.90-10.207.4016.0026.2012.90
ต้นทุนทางการเงิน2.782.802.923.023.483.513.1712.770.000.000.003.603.800.000.003.804.605.405.305.300.005.404.805.305.506.006.00
ภาษีเงินได้-0.37-0.31-0.24-0.100.050.060.070.200.200.200.000.400.300.400.406.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ39.8522.914.2912.4012.9618.8717.1958.08-------------------

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

207.48%

39.85

21.41%

22.91

-75.04%

4.29

8.96%

12.40

-39.44%

12.96

169.57%

18.87

-6.07%

17.19

-45.29%

11.38

205.71%

21.40

-61.75%

7.00

-12.02%

18.30

-7.96%

20.80

-5.44%

22.60

177.91%

23.90

196.55%

8.60

-70.41%

2.90

-22.22%

9.80

-26.74%

12.60

102.35%

17.20

70%

8.50

123.15%

5.00

-222.73%

-21.60

54.39%

17.60

-47.47%

11.40

29.94%

21.70

11.33%

16.70

15.00

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.21

0.12

0.02

0.06

0.07

0.1

0.09

0.06

0.11

0.04

0.1

0.11

0.12

0.12

0.04

0.02

0.05

0.07

0.09

0.04

0.03

-0.11

0.09

0.06

0.11

0.09

0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.210.120.020.060.090.110.100.090.110.040.100.110.120.120.040.020.050.070.090.040.03-0.110.090.060.110.090.08

%อัตรากำไรสุทธิ

9.235.531.242.873.034.384.852.785.401.975.114.874.825.612.130.622.092.964.502.031.27-6.305.763.015.084.714.91
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3