METCO 267 ( -2.00 -0.74% )

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q4/2018Q3/2018Q2/2018Q1/2018
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ3,759.843,320.443,035.823,347.72
    รายได้จากการขายสินค้า3,759.843,320.443,035.823,347.72
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-20.8341.26--
รายได้อื่น15.1974.9241.0427.01
    รายได้อื่น - อื่นๆ36.0374.70-27.01

รวมรายได้

8.03%

3,775.03

2.18%

3,395.36

-80.11%

3,076.87

142.02%

3,374.72

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ3,474.653,183.382,957.673,183.70
    ต้นทุนขายสินค้า3,474.653,183.382,957.673,183.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร229.41139.89129.30134.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย58.6142.7951.4956.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร170.8097.1077.8177.85

%กำไรขั้นต้น

7.59

4.13

2.57

4.90

ค่าใช้จ่ายอื่น--13.4811.30
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--13.4811.30

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.10

4.21

4.26

4.00

รวมค่าใช้จ่าย

6.59%

3,704.06

1.65%

3,298.49

-79.35%

3,100.45

142.89%

3,329.00

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้70.9696.88-23.5845.72
ต้นทุนทางการเงิน0.610.550.640.68
ภาษีเงินได้10.1921.56-7.8410.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ60.1574.77-16.3834.10

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

34.65%

60.15

17.21%

74.77

-104.1%

-16.38

113.6%

34.10

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2.88

3.58

-0.78

1.63

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

1.602.25-0.541.02
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3