MGT 2 ( -0.01 -0.60% )

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 9

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ196.91142.62143.80134.40
    รายได้จากการขายสินค้า196.91142.62143.80134.40
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา----
รายได้อื่น2.831.420.730.79
    ดอกเบี้ยรับ----
    รายได้อื่น - อื่นๆ----

รวมรายได้

32.94%

199.75

3.28%

144.03

-9.45%

144.54

345.18%

135.20

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ141.4299.9398.5494.79
    ต้นทุนขายสินค้า141.4299.9398.5494.79
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร31.5728.1628.3621.11
    ค่าใช้จ่ายในการขาย13.0712.3512.3310.03
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร18.5115.8116.0311.10

%กำไรขั้นต้น

28.18

29.93

31.47

29.47

ค่าใช้จ่ายอื่น---0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ---0.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.03

19.74

19.72

15.71

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย6.390.710.942.29

รวมค่าใช้จ่าย

33.51%

179.39

2.37%

128.80

-11.09%

127.84

429.33%

118.20

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้20.3615.2316.7017.00
ต้นทุนทางการเงิน0.500.100.090.17
ภาษีเงินได้5.223.133.423.53
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ14.6412.0113.1813.30

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

12.84%

13.71

19.7%

12.09

11.98%

13.18

40.44%

13.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.93-0.07--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.03

0.03

0.03

0.03

%อัตรากำไรสุทธิ

6.968.489.179.90
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3