PLANB 6 ( 0.15 2.61% )

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 18

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,194.15873.22796.96774.47
    รายได้จากการให้บริการ--796.96774.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.721.791.395.33
รายได้อื่น6.904.187.505.35
    เงินปันผลรับ----
    รายได้อื่น - อื่นๆ---26.60

รวมรายได้

51.2%

1,203.78

18.62%

879.19

16.13%

805.84

26.69%

785.14

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ773.43561.23526.37544.21
    ต้นทุนการให้บริการ--526.37544.21
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร134.09124.13109.04128.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย59.6959.9248.1649.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร74.4064.2160.8879.47

%กำไรขั้นต้น

35.23

35.73

33.95

29.73

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.23

14.22

13.68

16.66

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----

รวมค่าใช้จ่าย

48.47%

907.53

17.19%

685.37

10.15%

635.40

21.89%

673.19

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้296.25193.82170.44111.94
ต้นทุนทางการเงิน0.510.260.410.47
ภาษีเงินได้55.5932.2929.0819.89
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ240.15161.27140.9591.59

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

18.57%

178.00

26.16%

152.63

37.8%

139.10

51.9%

88.48

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม62.158.651.843.12

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.05

0.04

0.04

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.050.08--

%อัตรากำไรสุทธิ

14.9117.4817.4511.42
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3