PRG 11 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-0.322.390.090.00
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ488.74616.12458.85499.56
    รายได้จากการขายสินค้า468.97606.32456.01497.34
    รายได้จากการให้บริการ19.779.802.842.22
รายได้อื่น196.58186.765.578.36
    รายได้ค่าเช่าและบริการ--1.792.09
    ดอกเบี้ยรับ0.420.410.320.43
    เงินปันผลรับ184.92185.25-0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน6.51--1.06
    รายได้อื่น - อื่นๆ4.732.993.364.78

รวมรายได้

27.38%

685.32

44.86%

802.88

30.89%

464.42

-33.09%

507.93

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ401.08525.06375.63431.33
    ต้นทุนขายสินค้า384.62518.75373.65429.64
    ต้นทุนการให้บริการ16.466.311.981.69
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร98.71127.1783.53101.06
    ค่าใช้จ่ายในการขาย69.3874.2955.0558.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร29.3352.8828.4842.30

%กำไรขั้นต้น

17.94

14.78

18.14

13.66

ค่าใช้จ่ายอื่น-0.322.48-53.42
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ---53.42

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

20.20

20.64

18.20

20.23

รวมค่าใช้จ่าย

32.29%

499.46

63.2%

654.71

29.97%

459.16

35.69%

585.81

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้185.86148.165.26-77.89
ต้นทุนทางการเงิน3.993.262.912.41
ภาษีเงินได้0.77-0.020.020.21
รายการอื่น ๆ----
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก----
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ181.10144.932.32-80.50

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

18.13%

187.10

-3.52%

145.75

1364%

3.16

-148.98%

-76.89

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-6.00-0.82-0.84-3.61

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.31

0.24

0.01

-0.13

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.310.240.010.14

%อัตรากำไรสุทธิ

38.2823.660.69-15.39
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3