PTG 15 ( 0.10 0.66% )

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 24

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ26,744.5127,089.3824,752.1922,594.66
    รายได้จากการขายสินค้า----
    รายได้จากการให้บริการ----
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---16.73
รายได้อื่น71.6390.4463.8960.64
    รายได้ค่าเช่าและบริการ32.9746.0629.7825.32
    ดอกเบี้ยรับ----
    เงินปันผลรับ---0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ38.6844.3734.1135.32

รวมรายได้

35.82%

26,816.15

26.25%

27,179.82

18.39%

24,816.08

26.37%

22,672.03

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ25,022.7025,270.9122,848.9420,933.84
    ต้นทุนขายสินค้า----
    ต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,715.171,627.811,558.691,431.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย1,451.241,389.101,354.141,286.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร263.93238.70204.56144.90

%กำไรขั้นต้น

6.44

6.71

7.69

7.35

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.41

6.01

6.30

6.33

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3.06-4.9915.17-

รวมค่าใช้จ่าย

37.74%

26,740.94

27.05%

26,893.72

17.98%

24,422.80

27.61%

22,365.09

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้75.22286.08393.29306.94
ต้นทุนทางการเงิน74.6470.2866.4861.20
ภาษีเงินได้-0.5338.4557.417.12
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1.09177.36269.40238.61

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-99.13%

1.98

-33.18%

176.98

48.57%

269.28

-22.15%

238.69

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.880.380.11-0.06

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0.11

0.16

0.14

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

0.010.651.091.06
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3