SANKO 1 ( 0.03 3.30% )

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 25

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
---2.75
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ132.19126.85136.51118.05
    รายได้จากการขายสินค้า132.19126.85136.51118.05
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.04---
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น1.65---
รายได้อื่น2.230.852.861.20
    ดอกเบี้ยรับ0.06---
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ0.48---
    รายได้อื่น - อื่นๆ3.71---1.48

รวมรายได้

20.1%

134.42

26.35%

127.70

26.5%

139.37

3.34%

119.26

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ110.45106.00107.29101.00
    ต้นทุนขายสินค้า110.45106.00107.29101.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร19.4217.5419.0026.01
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2.302.051.822.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร17.1215.5017.1723.94
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร----
ค่าตอบแทนกรรมการ----
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร----

%กำไรขั้นต้น

16.45

16.44

21.41

14.44

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

14.69

13.83

13.92

22.03

รวมค่าใช้จ่าย

19.5%

129.87

21.82%

123.55

19.23%

126.28

-5.77%

115.88

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้4.554.1613.083.37
ต้นทุนทางการเงิน1.231.001.121.20
ภาษีเงินได้3.012.32-0.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ0.320.8411.962.07

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-85.45%

0.32

160.43%

0.84

250.73%

11.96

124.41%

2.07

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0

0.04

0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.04--0.02

%อัตรากำไรสุทธิ

0.240.668.761.75
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3