SCC 376 ( 3.00 0.80% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ122,518.06120,446.65118,250.30113,400.17
    รายได้จากการขายสินค้า122,518.06120,446.65118,250.30113,400.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3,952.474,203.563,733.934,006.46
รายได้อื่น2,905.382,524.572,391.903,043.46
    รายได้อื่น - อื่นๆ2,905.382,524.572,391.903,043.46

รวมรายได้

8.79%

129,375.91

9.03%

127,174.77

-1.63%

124,376.14

-4.97%

120,450.08

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ98,197.4694,934.4592,530.4289,685.51
    ต้นทุนขายสินค้า98,197.4694,934.4592,530.4289,685.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร15,515.1913,439.2612,874.5012,518.52
    ค่าใช้จ่ายในการขาย5,862.165,955.075,746.045,797.14
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร9,653.037,484.197,128.466,721.38

%กำไรขั้นต้น

19.85

21.18

21.75

20.91

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

12.66

11.16

10.89

11.04

รวมค่าใช้จ่าย

12.66%

113,712.65

10.63%

108,373.71

4.58%

105,404.92

14.66%

102,204.02

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้15,663.2518,801.0718,971.2218,246.06
ต้นทุนทางการเงิน1,748.411,720.391,696.041,765.69
ภาษีเงินได้2,192.061,838.992,038.171,284.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ11,722.7915,241.6915,237.0115,195.70

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-19.97%

9,473.02

-6.42%

12,401.21

-28.64%

12,406.41

0.71%

12,566.97

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม2,249.772,840.482,830.602,628.75

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

7.89

10.33

10.34

10.47

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

7.7310.3010.4911.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3