SIMAT 3 ( -0.02 -0.60% )

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ562.80463.13305.65368.88
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-0.57-0.880.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.040.48-0.88
รายได้อื่น2.3519.278.392.58
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.0018.19--
    รายได้อื่น - อื่นๆ2.041.967.512.25

รวมรายได้

49.81%

565.10

37.77%

482.89

-27.4%

314.04

4.21%

372.33

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ476.10400.05252.79308.76
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร65.9761.7747.3069.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย11.4114.8112.4412.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร54.5646.9634.8656.84

%กำไรขั้นต้น

15.41

13.62

17.29

16.30

ค่าใช้จ่ายอื่น-0.30--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-0.30--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.72

13.34

15.48

18.77

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย--0.02-

รวมค่าใช้จ่าย

44.2%

541.76

33.79%

462.12

-24.84%

300.10

9.94%

377.99

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้23.3520.7713.94-5.65
ต้นทุนทางการเงิน8.818.806.467.07
ภาษีเงินได้4.421.422.400.86
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ10.1110.565.08-13.58

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

123.43%

1.60

241.46%

5.22

-89.94%

2.13

-171.34%

-11.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม8.515.322.96-2.08

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0.01

0

-0.02

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.000.020.00-0.03

%อัตรากำไรสุทธิ

0.281.130.70-3.12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3