SINGER 40 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ576.58544.22407.56349.17
    รายได้จากการขายสินค้า557.00510.98377.30309.58
    รายได้จากการให้บริการ19.5833.2430.2639.58
รายได้อื่น259.14215.52172.67220.62
    ดอกเบี้ยรับ168.19148.11135.97163.97
    รายได้อื่น - อื่นๆ90.9567.4136.7056.65

รวมรายได้

42.77%

835.72

32.03%

759.74

-8.31%

580.23

4.71%

569.79

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ353.95313.39250.64231.93
    ต้นทุนขายสินค้า339.61297.98225.56881.53
    ต้นทุนการให้บริการ14.3315.4125.08128.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร310.77285.30278.80-47.11
    ค่าใช้จ่ายในการขาย111.06249.69193.82179.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร199.7135.6184.98-226.80

%กำไรขั้นต้น

38.61

42.41

38.50

33.58

ค่าใช้จ่ายอื่น70.2593.65201.62372.24
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ70.2593.65201.62372.24

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

53.90

52.42

68.41

-13.49

รวมค่าใช้จ่าย

26.86%

734.95

23.95%

692.35

11.53%

731.06

11.04%

557.06

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้100.7767.39-150.8312.72
ต้นทุนทางการเงิน28.5329.6815.4814.82
ภาษีเงินได้28.83-4.6718.17-2.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ43.4042.38-184.480.25

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2172.25%

43.40

427.11%

42.38

-824.25%

-184.48

-99.25%

0.25

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.11

0.11

-0.46

0

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

7.537.79-45.260.07
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3