SPRC 7 ( 0.05 0.76% )

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
3.170.0040.870.18
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ52,049.9852,983.8249,457.7045,335.50
    รายได้จากการขายสินค้า52,049.9852,983.8249,457.7045,335.50
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา526.33-482.45713.46388.65
รายได้อื่น537.22-447.61740.06400.47
    รายได้อื่น - อื่นๆ10.9034.8426.6011.83

รวมรายได้

22.85%

52,587.20

38.5%

52,536.21

10.04%

50,197.76

2.47%

45,735.98

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ50,708.8649,278.2546,831.2342,314.80
    ต้นทุนขายสินค้า50,708.8649,278.2546,831.2342,314.80
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร212.90217.90264.32242.85
    ค่าใช้จ่ายในการขาย----
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร212.90217.90264.32242.85

%กำไรขั้นต้น

2.58

6.99

5.31

6.66

ค่าใช้จ่ายอื่น3.170.0040.870.18
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.41

0.41

0.53

0.54

รวมค่าใช้จ่าย

29.48%

50,924.93

33.06%

49,496.15

12.26%

47,136.42

4.96%

42,557.83

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,662.283,040.053,061.343,178.14
ต้นทุนทางการเงิน16.259.9213.1818.11
ภาษีเงินได้397.98706.95475.36586.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1,248.062,323.182,572.802,573.15

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-55.73%

1,248.06

291.25%

2,323.18

-11.56%

2,572.80

-8.47%

2,573.15

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.29

0.54

0.59

0.59

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.290.540.590.59

%อัตรากำไรสุทธิ

2.404.385.205.68
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3