SUPER 1 ( 0.02 2.13% )

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,325.361,439.721,479.031,366.36
    รายได้จากการขายสินค้า1,209.111,354.441,409.971,181.31
    รายได้จากการให้บริการ116.2585.2869.06185.06
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-2.615.4920.1025.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย19.9919.7233.098.33
รายได้อื่น-1.1323.7126.84-80.21
    รายได้อื่น - อื่นๆ1.4818.236.73-105.53

รวมรายได้

-6.8%

1,344.22

0.62%

1,483.16

-2.82%

1,538.95

-11.35%

1,294.49

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ689.30635.68589.44606.06
    ต้นทุนขายสินค้า666.16606.99569.92591.83
    ต้นทุนการให้บริการ23.1328.7019.5214.23
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร119.1579.3797.94153.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.650.900.823.43
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร118.4978.4797.12150.16

%กำไรขั้นต้น

47.99

55.85

60.15

55.64

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.99

5.51

6.62

11.24

รวมค่าใช้จ่าย

15.98%

808.44

6.11%

715.06

1.82%

687.38

9.91%

759.65

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้535.79768.10851.57534.85
ต้นทุนทางการเงิน369.54360.76357.03374.18
ภาษีเงินได้4.014.14-0.2713.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ162.22403.22494.80146.68

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-64.92%

113.37

-0.45%

342.05

-18.35%

412.31

39.08%

112.54

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม48.8561.1782.4934.14

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0.01

0.02

0

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.05

%อัตรากำไรสุทธิ

8.5523.7627.888.24
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3