SYNEX 30 ( 0.50 1.71% )

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ9,331.949,573.348,910.407,937.36
    รายได้จากการขายสินค้า9,305.459,550.088,888.337,918.53
    รายได้จากการให้บริการ26.4923.2622.0718.82
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา24.4817.2232.8730.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย4.03-1.287.765.89
รายได้อื่น37.7334.0349.5048.48
    รายได้อื่น - อื่นๆ13.2516.8016.6318.15

รวมรายได้

15.42%

9,373.70

15.94%

9,606.09

9.02%

8,967.66

9.42%

7,991.72

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ8,938.099,181.588,478.457,569.18
    ต้นทุนขายสินค้า8,930.809,167.238,471.937,562.83
    ต้นทุนการให้บริการ7.2914.356.526.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร222.08210.69216.61214.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย127.90119.27121.33112.93
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร94.1891.4295.28101.24

%กำไรขั้นต้น

4.22

4.09

4.85

4.64

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.38

2.20

2.43

2.70

รวมค่าใช้จ่าย

15.87%

9,160.17

16.22%

9,392.27

8.3%

8,695.06

10.59%

7,783.36

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้213.53213.81272.61208.37
ต้นทุนทางการเงิน14.3812.6513.2514.36
ภาษีเงินได้38.3739.9749.5129.95
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ160.78161.20209.85164.06

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

0.41%

160.78

6.72%

161.20

41.21%

209.85

38.88%

164.06

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.19

0.19

0.25

0.19

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

1.721.682.362.07
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3