TASCO 18 ( -0.30 -1.61% )

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----57.50
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ7,031.605,766.305,263.116,534.96
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.920.5030.7831.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย10.0125.1338.8630.54
รายได้อื่น15.1226.1549.95132.63
    รายได้อื่น - อื่นๆ14.2025.6419.18101.40

รวมรายได้

32.67%

7,056.73

-30.39%

5,817.57

-37.82%

5,351.93

-10.64%

6,698.14

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ6,224.485,247.754,655.905,787.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร363.79348.65322.34398.60
    ค่าใช้จ่ายในการขาย46.3943.8036.8749.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร317.39304.85285.47349.46

%กำไรขั้นต้น

11.48

8.99

11.54

11.43

ค่าใช้จ่ายอื่น353.521.200.80-61.51
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ8.491.200.80-4.01
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ345.04---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.17

6.05

6.12

6.10

รวมค่าใช้จ่าย

44.11%

6,941.80

-29.36%

5,597.60

-29.7%

4,979.04

2.04%

6,124.83

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้114.94219.97372.89573.31
ต้นทุนทางการเงิน43.8737.2627.7125.25
ภาษีเงินได้58.1857.3840.92-12.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ12.89125.33304.26561.05

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-98.44%

6.26

-64.78%

121.19

-75.43%

304.08

-37.92%

554.47

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม6.624.150.186.57

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0.08

0.19

0.35

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.000.080.190.35

%อัตรากำไรสุทธิ

0.092.105.788.48
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3