THANI 4 ( -0.02 -0.55% )

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ----
รายได้ดอกเบี้ย816.20788.66753.84726.00
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน816.20788.66753.84726.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม219.50214.97209.94213.53
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ596.70573.69543.90512.47
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ86.3082.9187.5777.55
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ86.3082.9187.5777.55
รายได้จากการดำเนินการอื่น60.5072.0668.9365.24
รายได้อื่น60.5072.0668.9365.24

รวมรายได้

----
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร----
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น134.13123.77124.62140.34
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้73.08114.06123.46116.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ73.08114.06123.46116.66
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ134.13123.77124.62140.34

รวมค่าใช้จ่าย

----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้----
ต้นทุนทางการเงิน----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้536.31490.81452.33398.26
ภาษีเงินได้105.8398.9888.7978.24
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ430.47391.83363.54320.01

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

42.54%

430.47

51.87%

391.83

47.9%

363.54

35.11%

320.01

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.11

0.1

0.1

0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3