TMILL 3 ( -0.02 -0.68% )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 28

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017Q1/2017Q4/2016Q3/2016Q2/2016Q1/2016Q4/2015Q3/2015Q2/2015Q1/2015Q4/2014Q3/2014Q2/2014Q1/2014Q4/2013Q3/2013Q2/2013Q1/2013Q4/2012Q3/2012Q2/2012Q1/2012Q4/2011
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ343.32354.53358.19300.89322.92345.97333.52342.44354.74323.38318.28373.80345.51281.93271.86268.91282.33270.55272.14284.31301.35265.49255.73262.42246.71229.86295.25897.79
    รายได้จากการขายสินค้า343.32354.53358.19300.89322.92345.97333.52342.44354.74323.38318.28373.80345.51281.93271.86268.91282.33270.55272.141,106.88-521.22521.220.001,034.240.000.000.00-
รายได้อื่น2.720.141.120.22-1.46-6.2510.341.011.44-0.819.0512.340.02-0.141.461.64-0.170.031.83-0.400.560.942.03-0.092.9126.493.7012.87
    รายได้อื่น - อื่นๆ--------------------3.530.560.942.03-0.092.9126.493.7012.87

รวมรายได้

7.65%

346.04

4.4%

354.67

4.5%

359.31

-12.33%

301.10

-9.75%

321.46

5.32%

339.73

5.05%

343.85

-11.06%

343.45

3.08%

356.17

14.47%

322.57

19.76%

327.33

42.73%

386.15

22.45%

345.52

4.14%

281.79

-0.23%

273.32

-4.71%

270.55

-6.54%

282.17

1.56%

270.58

6.28%

273.96

8.23%

283.91

20.95%

301.91

3.93%

266.43

-13.78%

257.76

-71.19%

262.33

249.62

256.36

298.94

910.65

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ272.15286.07288.91246.30250.05277.14257.44281.35309.73273.67275.73324.10294.93247.68231.20229.58234.59231.73237.85247.19258.76227.65209.34212.55208.77198.22247.76732.40
    ต้นทุนขายสินค้า272.15286.07288.91246.30250.05277.14257.44281.35309.73273.67275.73324.10294.93247.68231.20229.58234.59231.73237.85942.94-436.99436.990.00867.300.000.000.00-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร27.7031.4132.6733.7333.7028.6730.4129.3324.9825.8924.9129.0422.1620.8321.4622.2822.7325.1020.6120.5219.3219.6618.3520.0117.2016.5721.1143.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย8.587.448.117.847.477.707.637.478.047.757.7312.016.405.945.666.426.617.037.216.617.107.797.016.265.874.859.0915.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร19.1223.9624.5725.8926.2420.9722.7821.8616.9418.1517.1817.0115.7714.8915.8015.8616.1218.0713.4013.9112.2211.8711.3413.7611.3311.7212.0227.77
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร---------------------------17.94

%กำไรขั้นต้น

20.73

19.31

19.34

18.14

22.57

19.89

22.81

17.84

12.69

15.37

13.37

13.30

14.64

12.15

14.96

14.63

16.91

14.35

12.60

13.06

14.13

14.25

18.14

19.00

15.38

13.76

16.08

18.42

ค่าใช้จ่ายอื่น---------------------------33.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น---------------------------33.59

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.07

8.86

9.12

11.21

10.44

8.29

9.12

8.57

7.04

8.01

7.83

7.77

6.41

7.39

7.89

8.29

8.05

9.28

7.57

7.22

6.41

7.41

7.18

7.63

6.97

7.21

7.15

4.84

รวมค่าใช้จ่าย

5.67%

299.84

3.81%

317.47

11.72%

321.59

-9.87%

280.03

-15.23%

283.75

2.09%

305.82

-4.25%

287.85

-12.02%

310.68

5.55%

334.71

11.56%

299.56

18.99%

300.64

40.2%

353.12

23.23%

317.10

4.54%

268.51

-2.24%

252.66

-5.92%

251.86

-7.46%

257.32

3.85%

256.84

13.51%

258.45

15.12%

267.72

23.06%

278.07

15.15%

247.32

-15.32%

227.68

-71.89%

232.56

225.97

214.79

268.87

827.38

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้46.2137.1937.7221.0737.7233.9156.0032.7721.4623.0026.7033.0228.4213.2920.6618.7024.8513.7415.5116.2023.8419.1130.0829.7723.6541.5730.0783.28
ต้นทุนทางการเงิน3.023.604.124.493.893.463.423.083.574.075.665.957.958.791.391.742.362.891.941.842.843.183.414.374.955.805.2720.49
ภาษีเงินได้8.346.726.764.136.906.1810.746.183.643.984.255.514.150.913.873.494.512.192.732.894.143.125.633.983.926.760.0028.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ34.8526.8826.8312.4626.9224.2641.8523.5114.2514.9516.7921.5516.323.5915.4013.4717.978.6710.8411.4716.8512.8121.0521.4314.7729.0024.8134.51

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

29.46%

34.85

10.8%

26.88

-35.89%

26.83

-47%

12.46

88.91%

26.92

62.27%

24.26

149.26%

41.85

9.1%

23.51

-12.68%

14.25

316.43%

14.95

9.03%

16.79

59.99%

21.55

-9.18%

16.32

-58.59%

3.59

42.07%

15.40

17.44%

13.47

6.65%

17.97

-32.32%

8.67

-48.5%

10.84

-46.48%

11.47

14.08%

16.85

-55.83%

12.81

-15.16%

21.05

-37.9%

21.43

14.77

29.00

24.81

34.51

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.09

0.07

0.07

0.03

0.07

0.06

0.1

0.06

0.04

0.04

0.04

0.05

0.04

0.01

0.04

0.03

0.05

0.02

0.03

0.03

0.04

0.03

0.05

0.05

0.04

0.07

0.06

0.09

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.090.080.070.030.070.060.120.190.000.000.00-----------------

%อัตรากำไรสุทธิ

10.157.587.494.148.347.0112.556.874.024.625.285.774.721.275.665.016.363.203.984.035.594.838.238.175.9912.628.403.84
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3