TOG 4 ( 0.04 0.93% )

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ434.26441.39449.83471.26
    รายได้จากการขายสินค้า401.98410.36415.12437.15
    รายได้จากการให้บริการ32.2731.0234.7234.11
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา3.0913.00--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----
รายได้อื่น21.0023.939.229.07
    รายได้อื่น - อื่นๆ17.9110.939.229.07

รวมรายได้

-6.6%

455.27

-3.52%

465.31

-0.69%

459.05

-17.8%

480.33

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ372.09363.81357.60342.42
    ต้นทุนขายสินค้า352.59344.78339.08321.54
    ต้นทุนการให้บริการ19.5219.0218.5220.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร70.2169.1081.6363.91
    ค่าใช้จ่ายในการขาย18.0518.8418.7913.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร52.1650.2762.8350.75

%กำไรขั้นต้น

14.32

17.58

20.50

27.34

ค่าใช้จ่ายอื่น--1.12-0.81
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--1.12-0.81

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.17

15.66

18.15

13.56

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.090.35-0.93-1.50

รวมค่าใช้จ่าย

3.3%

442.40

-3.18%

432.15

8.36%

439.41

-14.28%

404.02

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้12.8633.1719.6476.30
ต้นทุนทางการเงิน3.372.931.771.17
ภาษีเงินได้-3.572.090.0814.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ13.0728.1417.7960.88

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-72.51%

13.07

-0.14%

28.14

-62.03%

17.79

-33%

60.88

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.03

0.06

0.04

0.13

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.020.060.040.13

%อัตรากำไรสุทธิ

3.016.383.9512.92
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3