TPCH 10 ( -0.50 -4.67% )

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 18

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ402.36395.24342.68321.49
    รายได้จากการขายสินค้า402.36395.24342.68321.49
    รายได้จากการให้บริการ----
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย4.55-3.473.735.99
รายได้อื่น1.242.883.62-9.28
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ--3.62-

รวมรายได้

35.23%

408.16

56.2%

394.64

45.62%

350.03

34.65%

326.63

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ208.97203.71189.46171.43
    ต้นทุนขายสินค้า208.97203.71189.46171.43
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร29.0626.2221.4722.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร29.0626.2221.4722.10

%กำไรขั้นต้น

48.06

48.46

44.71

46.68

ค่าใช้จ่ายอื่น---0.55
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ---0.31
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ---0.25

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.22

6.63

6.27

6.87

รวมค่าใช้จ่าย

5.34%

238.02

32.14%

229.94

54.05%

210.93

42.1%

194.08

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้170.13164.71139.10132.56
ต้นทุนทางการเงิน20.9421.1919.5117.73
ภาษีเงินได้---0.28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ149.20143.50119.60114.54

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

250.61%

91.93

122.78%

90.36

27.17%

81.29

10.3%

77.41

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม57.2653.1638.3037.14

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.23

0.23

0.2

0.19

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

22.8522.8623.7224.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3