TPIPP 4 ( -0.04 -0.93% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,106.571,879.471,350.28-697.26
    รายได้จากการขายสินค้า---1,467.66
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา38.66-109.36119.8644.42
รายได้อื่น68.31-12.04196.812,089.34
    กำไรจากการขายเงินลงทุน6.908.3417.3520.90
    รายได้อื่น - อื่นๆ22.7688.9859.592,024.03

รวมรายได้

76.46%

2,174.88

43.59%

1,867.44

22.49%

1,547.08

1,392.08

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,046.58801.07652.41683.16
    ต้นทุนขายสินค้า1,046.58801.07652.41683.16
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร88.5555.4678.9877.76
    ค่าใช้จ่ายในการขาย15.4515.7917.8815.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร73.1039.6761.1061.95

%กำไรขั้นต้น

50.32

57.38

51.68

197.98

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.20

2.95

5.85

-11.15

รวมค่าใช้จ่าย

85.4%

1,135.12

46.78%

856.54

39.74%

731.39

760.91

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,039.751,010.89815.70631.17
ต้นทุนทางการเงิน1.201.140.830.84
ภาษีเงินได้33.2644.2161.0137.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1,005.28965.56753.85593.32

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

69.42%

1,005.28

36.69%

965.56

7.93%

753.85

593.32

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.12

0.11

0.09

0.07

%อัตรากำไรสุทธิ

47.7251.3755.83-85.09
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3