TSTH 2 ( -0.03 -1.94% )

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018
---35.00
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ5,821.845,442.906,109.675,742.88
    รายได้จากการขายสินค้า5,821.845,442.906,109.675,742.88
รายได้อื่น10.5658.2418.1430.53
    รายได้อื่น - อื่นๆ10.5658.2418.1430.53

รวมรายได้

0.68%

5,832.40

19.25%

5,501.14

-39.4%

6,127.82

1263.68%

5,773.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ5,564.045,223.415,764.965,217.06
    ต้นทุนขายสินค้า5,564.045,223.415,764.965,217.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร186.33181.05279.92215.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย46.5743.0052.4552.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร139.75138.05227.47163.21

%กำไรขั้นต้น

4.43

4.03

5.64

9.16

ค่าใช้จ่ายอื่น---34.78
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.20

3.33

4.58

3.75

รวมค่าใช้จ่าย

3.83%

5,750.37

16.9%

5,404.45

-41.65%

6,009.88

1808.55%

5,467.43

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้82.0296.69117.94305.97
ต้นทุนทางการเงิน15.3821.4819.6518.82
ภาษีเงินได้15.3019.7023.3546.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ51.3555.5074.94240.34

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-72.31%

51.36

220.66%

55.61

125.74%

74.97

146.31%

240.23

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.01-0.11-0.030.11

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.01

0.01

0.01

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.000.010.000.03

%อัตรากำไรสุทธิ

0.881.021.234.18
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3