UBIS 6 ( 0.10 1.67% )

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ249.41221.20213.55217.03
    รายได้จากการขายสินค้า249.41221.20213.55217.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----
รายได้อื่น1.542.781.642.02

รวมรายได้

32.49%

250.94

0.15%

223.98

0.72%

215.20

1431.75%

219.04

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ160.31142.97136.84144.44
    ต้นทุนขายสินค้า160.31142.97136.84144.44
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร40.0141.5640.6850.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย21.5121.6421.9722.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร18.5119.9118.7127.85

%กำไรขั้นต้น

35.72

35.37

35.92

33.45

ค่าใช้จ่ายอื่น8.32-3.030.25
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ---0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ---0.25

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.04

18.79

19.05

23.31

รวมค่าใช้จ่าย

30.11%

211.68

-64.33%

181.48

-2.64%

180.56

3648.18%

195.28

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้39.2742.4934.6423.76
ต้นทุนทางการเงิน1.742.252.974.51
ภาษีเงินได้4.804.913.772.84
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ32.7435.3327.9016.42

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

71.59%

32.74

112.05%

35.33

29.29%

27.90

54833.33%

16.42

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.14

0.15

0.12

0.07

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

13.1315.9713.067.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3