WAVE 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2563

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ550.09464.83564.09554.72
    รายได้จากการขายสินค้า149.04155.32146.40153.70
    รายได้จากการให้บริการ401.06309.52417.68401.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย12.389.0912.6414.35
รายได้อื่น7.727.4422.454.90

รวมรายได้

-21.64%

570.19

-22.65%

481.37

5.11%

599.17

-49.48%

573.98

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ361.12312.63362.28385.74
    ต้นทุนขายสินค้า53.7059.1357.5568.80
    ต้นทุนการให้บริการ307.42253.49304.74316.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร233.24220.77229.18260.11
    ค่าใช้จ่ายในการขาย138.94104.16112.0399.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร94.29116.61117.15160.71

%กำไรขั้นต้น

34.35

32.74

35.78

30.46

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

42.40

47.49

40.63

46.89

รวมค่าใช้จ่าย

-20.46%

594.37

-18.26%

533.39

-5.87%

591.46

-36.54%

645.84

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-24.18-52.017.70-71.87
ต้นทุนทางการเงิน12.9612.6713.5715.10
ภาษีเงินได้3.946.237.148.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-41.09-70.90-13.02-95.51

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

22.67%

-44.20

4.86%

-60.72

28.44%

-53.81

-255.21%

-72.14

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม3.12-10.1940.80-23.39

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.09

-0.13

-0.11

-0.15

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.09-0.13-0.13-0.17

%อัตรากำไรสุทธิ

-8.04-13.06-9.54-13.00
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3