19/12/2014 15:43

TRUEIF VS. JASIF

1.การปันผล

TRUEIF
ประมาณ 8.8% ที่ราคาตลาด 10.4

JASIF
ประมาณ 8.0% ที่ราคา IPO

**ราคา TRUEIF ที่จะทำให้ปันผลเหลือ 8% เท่ากับ JASIF คือ 11.6 นั่นคือ TRUEIF มี Upside อีก 12% จาก 10.4 ไป 11.6**

2.การเติบโตของเงินปันผล

TRUEIF
เป็นเสาที่ AIS, DTAC สามารถมาใช้ร่วมได้ ซึ่ง DTAC ปี58 จะมาเช่า ทำให้มี Upside ของเงินปันผลในอนาคตเกิดขึ้น

JASIF
เป็นสายซึ่ง JAS ได้ใช้เต็มเองแล้ว ไม่มีเหลือให้รายอื่นมาเช่าเพิ่มได้ เงินปันผลจะไม่มี Upside ในอนาคต

3.สภาพคล่องซื้อขาย
ไม่แตกต่าง เพราะกองทุนมีขนาดใหญ่5-6หมื่นล้านทั้งคู่

4.ความถี่การจ่ายปันผล

TRUEIF
4ครั้ง/ปี

JASIF
ใน Filing ไม่น้อยกว่า 2ครั้ง/ปี
(อาจจะ 2 หรือ 4 ก็ได้)

ถ้า JASIF 4 ครั้ง/ปี ถือว่าเสมอกับ TRUEIF
ถ้า JASIF 2 ครั้ง/ปี ถือว่าสู้ TRUEIF ไม่ได้

จุดนี้ TRUEIF ชัดเจนกว่าแล้ว

ถ้า JASIF จ่าย 2 ครั้ง/ปี ปันผลครั้งแรกที่จะได้ ประมาณปี58เดือน8

ถ้า JASIF จ่าย 4 ครั้ง/ปี
ปันผลครั้งแรก ประมาณปี58เดือน5

ขณะที่ TRUEIF ปันผลครั้งถัดไปปี58เดือน2

จุดนี้ TRUEIF ถือว่าดีกว่า JASIF จนกว่าสิ้นสุดปันผลปี58เดือน2

สรุป
TRUEIF ดีกว่า JASIF
- ปันผลสูงกว่า ราคามี Upside
- ปันผลมี Upside ในอนาคต
- ได้ปันผลเร็วกว่า 1 รอบ

หมายเหตุ
อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก Opp day ของ TRUEIF

กอง REIT, กอง IF ที่เข้าช่วงนี้
ปันผลต่อปี
JASIF 8% (กองนี้ยกเว้นภาษี)
TREIT 7% (คิดแบบหักภาษีแล้ว)
WHART 7% (คิดแบบหักภาษีแล้ว)
LHSC 6.8% (คิดแบบหักภาษีแล้ว)

แสดงความคิดเห็น

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3