ก.ล.ต. หนุน ส.ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นแกนให้ความรู้-ปกป้องสิทธิ์ผู้ลงทุน

ก.ล.ต. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นหน่วยงานกลางให้ความรู้ และปกป้องสิทธิ์ผู้ลงทุน หวังให้ยกระดับเป็นสถาบันที่ปรึกษาการลงทุนอิสระช่วยพัฒนาคุณภาพนักลงทุนรวมถึงประชาชนทั่ วไป พร้อมแนะตั้งคณะกรรมการหาแนวทางทำาให้งบ บจ. มีความครบถ้วนอ่านง่ายขึ้น

(เพิ่มเติม…)