15 ธันวาคม 2558 จัดส่งพร้อมกันทั่วประเทศทาง EMS

ขณะนี้มียอดผู้สั่งเกินจำนวนแล้ว ท่านใดที่ชำระเงินมาในลำดับที่ 101 ขึ้นไปของจะถูกจัดส่งในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สุดยอดวิธีการคัดหุ้น และ ตัวอย่างหุ้นน่าลงทุนปี 2559

 

คลิก สั่งซื้อ !!!
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส พระราม 2เลขที่บัญชี 219-224975-8ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ประตูน้ำเลขที่บัญชี 163-0-07464-0ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา มีนบุรีเลขที่บัญชี 145-5-14150-5ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พระรามที่ 2เลขที่บัญชี 743-2-19965-3ชื่อบัญชี พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

รายชื่อผู้ที่ทำการจัดส่งแล้ว วันที่ 15 ธันวาคม 2558

พัชราภรณ์ วิทยวานิชย์
ศรุติ โชติเสรีวิทย์
ปฏิพล วงษ์พิทักษ์
อรวรรณ เจริญชัยยง
ภานุวัฒน์ กำจรจรุงวิทย์
สุกัญญา บุญญาธิเกษม
ฉัตรชัย เรืองศิริเดชา
จักรกฤษณ์ บุญยกิตานนท์
เชวง งามขำ
กอบชัย ตันติวิวัฒนพันธ์
รุ่งนภา มาลา
นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร
สารัฐ ชิดชม
นราชัย เกิดพิทักษ์
เอกลักษณ์ อัมไพพันธ์
ขจรเกียรติ์ ศิวายพราหมณ์
วรศิลป์ ผัดมาลา
Sornprapha Singto
อาวุธ ไม้สนธิ์
ณัฐชติยา ศรศรี
นายทรงพล ขลิบเงิน
อาณัติ อ่องประเสริฐ
ทิพวรรณ์ เกียรติกุลไพบูลย์
ยงศิลป์ เตชะเรืองจิต
พนม นาคประสงค์
กิติยา ศิริศักดิ์อำไพ
วสา จิระเสวีกุล
ปิยนันต์ มธุรมน
ยุทธนา ภู่ประกาย
สุธเนษฐ์ อัครเศรษฐภาคิน
นิติพงศ์ วันทอง
ศิวาพร ศักดิกุล
เมธา ศรีแก้ว
ปิยนันต์ มธุรมน
ยุทธนา ภู่ประกาย
สุธเนษฐ์ อัครเศรษฐภาคิน
นิติพงศ์ วันทอง
ศิวาพร ศักดิกุล
เมธา ศรีแก้ว
อาทยา หยู่เย็น
แก้วใจ จตุราวิชานันท์
สนธยา กฤษณะสนธิ
ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ
ณัฐปพล จันทราพรหม
นายวรเวทย์ โรจน์จรัสไพศาล
ธีรวัฒน์ ธูปแก้ว
วุฒิชัย สรสิทธิ์มนตรี
ศุกรี เนาสราญวงศ์
ณัฐพัชร์ สุพันธมาตย์
ภัทรินทร์ ฉันทศาสตร์รัศมี
นายสุวัฒน์ นาคะ
สิปปภาส จันทรภาภรณ์
สุวิวัฒน์ จันทรสิงห์
เอกชัย รัตนะสิทธิ์
พีรวัฒน์ สำเร็จผล
พีระ นนพิจิตร
พันทิพา เล็กปรีชากุล
สงกรานต์ พรหมณี
ธีรภัทร ศิริสธนพันธ์
สุชาติ รัสดี
อภิญญา ศรีเลขะรัตน์
วัศวัธ เทียมสุข
รัชฎาภรณ์ ทรัพย์เรืองเนตร
วสนันทน์ ตั้งพรโชติช่วง
ประพนธ์ เขมะจันตรี
นายชาญเกียรติ เสงี่ยมไตรฤกษ์
ธนชัย เกียรติวีระศักดิ์
มงคล ไชยนุวัติ
สุชาดา บุญส่ง
ศรเจน สกุลเจน
ปิติยะ สินธวานนท์
ปกรณ์ พกมณี
ฐิติสร อิสระวิริยะกุล
พรทิพย์ เพียรวรรณวณิช
นันทิยา นันทนวิจิตร
โสภิดา รัตนพฤกษ์
เฉลิมชัย ปุกคำ
อนุภาพ รัตนกูล
สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์
พรรฐ จันทวงษ์
พานิช เพชรกระจ่าง
นิติรัฐ แก้วประดิษฐ์
ชญัง วัฒนพงศ์
วราพงษ์ แสนแปง
ณฐดล จิรานุกรม
อธิการ วิวัฒนานนท์
นาย พสุธร โพธิครูประเสริฐ
ณัฏฐา เสียงแจ้ว
ศรีธัญญลักษณ์ ภักดีปัญญา
สนธยา ไชยเลิศ
จักรภพ บัณฑิต
อัครวัฒน์ โชควัฒนคุปต์
ศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์
อัศวิน อินเล็ก
ปริญญ์ พุฒิกร
นายวันชัย รักศรีอักษร
ลัดดาวัลย์ กองสูงเนืน
ชนาเมธ วกุลชัย
เดชสิทธิ์ เพ็ญนาท
โอฬาร บัวทอง
จักรพงษ์ ชวลิตกิจวิรุฬห์
พีรพล เจริญวิบูลย์พันธุ์
นันท์นิชา ลักษมีจันทร์พร
นาย ณัฐชาติ คำขันตี
ฉัตรชัย จิตรวุฒิโชติ
ปรีชา รุ่งวิไลเจริญ
โสภณ เครือแก้ว
กรรณิการ์ พจน์ไพเราะ
ภัทรวุฒิ อนันตรกิตติ
อภิชาติ กิจจานนท์
พันธวิศ โรจนศุภมิตร
ปริญญา สุขใหม่
ทวี ไวยวุฒินันท์
เหมือนฝัน บุญกันทะ
วิชญา จันทร์วงษ์
ทวี ธรรมสรณกุล
พัชร์ณัฐ ท้วมรุ่งโรจน์
จิณณ์ธิตา มนัสสมิทธิโชติ
ปิยะพงษ์ เทียนธวัชกุล
วรินทร์ จันละออ
อลงกรณ์ แคล่วคล่อง
นายอุกฤษฎ์ เบญจพลไพบูลย์
ชญานิน เลิศมหรรพฤฒิ
วิชุรัฐฎา ชัยชะนะ

 

รายชื่อผู้ที่ทำการจัดส่งแล้ว วันที่ 21 ธันวาคม 2558

วินัย โพธิ์ศรีทอง
สุรพงษ์ ปวีณอภิชาต
เพ็ญวิมล ชิณวร
คำสอน คำภูษา
อรรณพ เลขะกุล
นายเมธา รอดเคราะห์
พีรมน กรรณล้วน
สกลชัย อดุลยานนท์
ไพรัช ศรีโท
น้ำทิพย์ รุจิเกียรติกำจร
จงรักษ์ เทพสุวรรณ์
ภาณุรังสรรค์ จุระเสถียร
นัท กุลวานิช
ธเนศ พรวิชุลดา
นันทวุฒิ ศรีโพนทอง
ภณกุล เกิดผลทวี
ณพัชร์ เสนีย์มโนมัย
สุภาวดี ตั้งจิตศิริชัย
สิทธิพงษ์ เหล่าโก้ก
พรมพิราม งามเลิศ
พีรพงษ์ สุวรรณมนตรี
อนุชา เตชาพินิจ
นุกูล ลี้กาญจนะ
รัฐศักดิ์ เติมทรัพย์สาร
วิกรัย ชุติมันตพงศ์
มานิตย์ ตังคะวัชระ
ณปภัช กิจธนธรรมกุล
สิริชัย อึ้งอร่าม
ชัยวิทย์ อธิเชฐปรีดียิ่ง
เป็นไท ถาวร
สุพจน์ ธัญคุณากร
สมจิตร อาจอินทร์
สุรวิชญ์ รัตนมณี
ธนดล โสไกร
นายศุภมงคล ธนยศเจริญ
วรพงษ์ สืบมงคลชัย
ชลลดา ชุนหชัย
นิรุช อนุเสถียร
สมนึก แซ่หว่อง
ฉลองรัฐ วโรภาษ
พิรกิตติ์ รัตนดาราโชค
กรพิสิษฐ จรรยา
คำรณ เต่าทอง
ณัฐวัฒน์ ศิริโชติ
โฆษิต ตันติคมน์
ระพีพร สุทธิรักษ์
อนุวัฒน์ พลธนะวสิทธิ์
ยศนันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
เจษฎา  เกตุเหมือน
ธนันต์พร สินเจริญมณี
อำนาจ คณากรกาญจนา
วิลาวัณย์ คล่องกิจโรจน์
วิลาวัณย์ คล่องกิจโรจน์
ทรงศักดิ์  สิงห์สมบุญ
อธิวัฒน์ ธีระกำจาย
ไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์
ภูมิศักดิ์ จุรีพงษ์
พัทธนันท์ พลอยพีระ
ประสิทธิ์ชัย มังคลานนทชัย
สถาพร พลจันทร์
วิชดา จรูญศิริเสถียร
ธนวัฒน์ ปานนิล
ภูนพพล ภูพิพัฒน์
มาริยา หัสมา
เอกณรงค์ วิจิตรทฤษฎี
ภัชศุ  นรการโกเศศ
วาสนา เกิดทรง
มนตรี ก่อพงศ์เจริญชัย
ธนัชชนันท์ อินทร์จันทร์

 

คำถามที่พบบ่อย

มือใหม่สามารถเข้าใจได้ง่ายหรือไม่

มือใหม่ที่อยากเป็นนักลงทุนแนว VI และ มุ่งมั่นจะซื้อหุ้นเพื่อกินปันผล แนะนำให้สั่งจองด่วน

แหล่งข้อมูลสำคัญของเว็บไซต์เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

Panphol.com เป็นผู้ขายข้อมูลในประเทศ (Local Data Vendors) ของ set.or.th ตรวจสอบได้ที่ http://www.set.or.th/th/products/info/data_vendors_p1.html#2

หลักสูตรนี้เคยเปิดสอนมาก่อนหรือไม่

วีดีโอนี้เป็นวีดีโอในหลักสูตร หุ้นเสี่ยงต่ำ ปันผลสูง ซึ่งพิสูจน์ กำไรมาแล้ว 10 รุ่น

ผู้เข้าอบรมจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้าง
  • สมาชิกเว็บใช้งานทุกฟังชั่น 1 ปี (แม้จะมีการปรับราคาในอนาคต สิทธิ์นี้ยังคงอยู่เช่นเดิม)
ไฟล์วีดีโอเปิดกับเครื่องเล่นอะไรได้บ้าง

ไฟล์วีดีโอจะถูกบรรจุอยู่ใน Thumb Drive ซึ่งสามารถนำไปเปิดกับเครื่องเล่นวีดีโอที่มีช่องต่อ USB ได้ หรือ เปิดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้ทันทีเลยเช่นกัน

ไฟล์อื่นๆ มีอะไรบ้าง

ไฟล์อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นไฟล์ EXCEL ที่ผูกสูตรไว้ทั้งหมด และ รายละเอียดชื่อหุ้น 10 หุ้นที่แนะนำเพื่อลงทุนได้ทันที

ตัวอย่างการเรียนการสอนในห้อง และ Youtube

เกี่ยวกับวิทยากร

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “หุ้นปันผล”

ศึกษาการลงทุน ในแนวทางของ Value Investor สร้างโปรแกรมการค้นหาหุ้น จากการศึกษางบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล และ งบกระแสเงินสด ง่ายต่อการเข้าใจ และ ใช้เลือกหุ้นที่ดีได้จริง ทุกช่วงเวลาของการลงทุน

วิทยากรหลักสูตร

ข้อนหุ้นเด็ด เน้นวิถีลงทุนอย่างยั่งยืน

เสี่ยงต่ำ ปันผลสูง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม