PYLON VS SEAFCO (***ขอให้ผู้อ่านรับผิดชอบตัวเอง ถ้านำข้อมูลนี้ไปใช้ลงทุน***)

 

หลังจากมีคำถามเข้ามากว่า หุ้นเสาเข็มเลือกตัวไหนดีระหว่าง PYLON กับ SEAFCO
จึงเปรียบเทียบหุ้นทั้ง 2 ตัวนี้ ให้ดูด้านล่าง ปกติจะดูทีละตัว แต่ครั้งนี้ดูและเปรียบเทียบเป็นข้อๆไปเลย
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหุ้นทั้ง 2 ตัวนี้ จะเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนไม่น้อย
ในภาวะที่จะเกิดโครงการลงทุนของภาครัฐซึ่งส่งผลให้เกิดโครงการใหญ่ๆตามมา
หุ้นกลุ่มแรกที่เป็นแนวหน้าในสายตานักลงทุนจะเป็นกลุ่มรับเหมาขนาดใหญ่ เช่น ITD CK STEC
หุ้นกลุ่มถัดมาจึงเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์เช่นกัน โดยเฉพาะงานเสาเข็มที่เป็นฐานรากของโครงการต่างๆ
นั่นคือ PYLON กับ SEAFCO ที่จะเปรียบเทียบกันในแง่มุมต่างๆ

ก่อนจะเข้าสูการเปรียบเทียบต้องบอกว่าตลาดงานเสาเข็มเป็น ตลาดผู้ขายน้อยราย
สินค้าสามารถทดแทนกันได้ ราคาขายจะใกล้เคียงกัน
สิ่งสำคัญ คือ การแข่งขันกับตัวเองในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มกำไร
ในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจต้องแย่งลูกค้า เกิดการแข่งขันราคากัน

ลักษณะงานของทั้ง 2 บริษัทจะมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
งานเสาเข็มเจาะ งานกำแพงกันดิน งานปรับปรุงคุณภาพดิน
รายละเอียดขอไม่กล่าวถึงตรงนี้ ถ้าสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากแบบ 56-1 ของ PYLON หรือ SEAFCO

การรับงานจะต้องทำการประมูล ซึ่งลักษณะงานจะมี 2 ประเภท
รับเหมาค่าแรงและวัตถุดิบ กับ รับเหมาค่าแรงอย่างเดียว
ซึ่งทั้ง 2 บริษัทไม่ได้มีนโยบายที่จะเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ถ้ารับเหมาค่าแรงและวัตถุดิบก็จะสั่งวัตถุดิบทีเดียวและสะท้อนไปที่ราคารับเหมาแต่แรก
ซึ่งลักษณะงานแต่ละงานมีระยะเวลาที่สั้น 3-5 เดือน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลไม่มาก

สำหรับวัตถุดิบหลักในงานประกอบด้วย คอนกรีต เหล็กเส้น น้ำมันดีเซล เบนโทไนท์ โพลิเมอร์

[เปรียบเทียบ 1] : กำลังผลิต

ในด้านกำลังผลิต ดูจำนวนเครื่องจักรของทั้ง 2 บริษัท เปรียบเทียบคร่าวๆ

จะเห็นชัดเจนว่ากำลังผลิตของ SEAFCO มากกว่า PYLON
งานเสาะเข็ม SEAFCO ย่อมรับงานได้มากกว่ากัน 2 เท่า
งานก่อสร้างกำแพง D-Wall ทาง SEAFCO ย่อมเหนือกว่าอย่างเทียบกันไม่ติด
ในแง่กำลังผลิต SEAFCO ได้เปรียบ PYLON

[เปรียบเทียบ 2] : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่ล่าสุด เดือนมีนาคม 2559

จะเห็นว่า PYLON มีผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนที่สูงกว่า SEAFCO
แสดงว่า PYLON เจ้าของเดิมยังหวงความเป็นเจ้าของอยู่ค่อนข้างมาก
ขณะที่ SEAFCO มีการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยที่ 62.39% สูงกว่า PYLON ที่ 38.55%
ทำให้ PYLON ได้เปรียบในการตัดสินใจต่างๆในการดำเนินธุรกิจ
ในแง่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ PYLON ได้เปรียบ SEAFCO

[เปรียบเทียบ 3] : อัตราส่วน D/E

อัตราส่วน D/E เป็นการแสดงถึงสัดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ถ้า D/E > 2 ถือว่า หนี้สินสูง
ถ้า D/E ระหว่าง 1 ถึง 2 ถือว่าหนี้สินค่อนข้างสูง
ถ้า D/E ระหว่าง 0.5 ถึง 1 ถือว่าหนี้สินค่อนข้างต่ำ
ถ้า D/E < 0.5 ถือว่า หนี้สินต่ำ
การที่หนี้สินต่ำจะมีประโยชน์ในหลายทาง เช่น
ต้นทุนทางการเงินจะน้อย หรือ การลงทุนใหม่ๆในอนาคตจะสามารถกู้เงินได้ง่าย

สิ้นปี58 D/E ratio ของ PYLON = 0.28 SEAFCO = 0.83
PYLON หนี้สินต่ำทีเดียว ขณะที่ SEAFCO หนี้สินไม่สูงมาก
ในแง่หนี้สินถือว่า PYLON ได้เปรียบกว่า SEAFCO

[เปรียบเทียบ 4] : ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินเป็นอีกแง่นึงถัดจากหนี้สิน
แต่การเปรียบเทียบต้องเทียบกับขนาดของบริษัทนั้นๆ
จึงนำมาเทียบกับรายได้ของแต่ละบริษัทเป็นอัตราส่วนอีกที

จะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินเทียบกับรายได้ของทั้ง 2 บริษัทต่ำทีเดียว
ถ้าเทียบกันแล้ว PYLON = 0.19% SEAFCO = 0.82%
ในแง่ต้นทุนทางการเงินถือว่า PYLON ได้เปรียบกว่า SEAFCO

[เปรียบเทียบ 5] : สภาพคล่อง Current ratio

การวัดสภาพคล่องของแต่ละบริษัทจะดูที่ Current ratio
โดยคำนวณจาก Current ratio = ทรัพย์สินหมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
ทรัพย์สินหมุนเวียน คือ ทรัพย์สินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี
หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี
ถ้า Current ratio > 2 ถือว่า สภาพคล่องสูง
ถ้า Current ratio ระหว่าง 1 กับ 2 ถือว่า สภาพคล่องปานกลาง
ถ้า Current ratio < 1 ถือว่า สภาพคล่องต่ำ

Current ratio ของทั้ง 2 บริษัท มากกว่า 1 ทั้งคู่ ถือว่า ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง
ถ้าเทียบกันแล้ว PYLON = 3.64 SEAFCO = 1.43
ถ้าลงดูรายละเอียดของทรัพย์สินหมุนเวียน

จะเห็นว่า เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ที่เป็นสามารถใช้ได้ทันที
PYLON = 542 ล้านบาท SEAFCO = 177 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือของทรัพย์สินหมุนเวียนจะเป็นลูกหนี้ที่จะต้องไปเก็บเงินอีกทีนึง จึงยังไม่สามารถใช้ได้ทันที
ในแง่สภาพคล่องถือว่า PYLON ได้เปรียบกว่า SEAFCO

[เปรียบเทียบ 6] : วงจรเงินสด

ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ถ้าใครที่มีวงจรเงินสดสั้นกว่าย่อมได้เปรียบคู่แข่ง
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันกับพบสิ่งที่แตกต่างกัน ดังนี้

PYLON ระยะเวลาเก็บหนี้ 35 วัน สั้นกว่า ระยะเวลาชำระหนี้ 53 วัน
SEAFCO ระยะเวลาเก็บหนี้ 120 วัน ยาวกว่า ระยะเวลาชำระหนี้ 95 วัน
ในขณะที่ระยะเวลาขายสินค้าอยู่ที่ 20 วัน ไม่แตกต่างกันมาก
จึงทำให้วงจรเงินสดของ PYLON = 35 + 18 – 53 = 0 วัน SEAFCO = 120 + 20 – 95 = 45 วัน
ในแง่วงจรเงินสดถือว่า PYLON ได้เปรียบกว่า SEAFCO

[เปรียบเทียบ 7] : อัตรากำไร

อัตรากำไรเป็นสิ่งที่แสดงว่ามีการบริหารจัดการต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดกำไร
ลักษณะงานมี 2 แบบหลักๆ คือ แรงงาน+ค่าวัตถุดิบ กับ แรงงานอย่างเดียว
โดยที่ แรงงาน+ค่าวัตถุดิบ จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า แรงงานอย่างเดียว
เพราะวัตถุดิบจะเกิดกำไรไม่มาก เนื่องจากแต่ละโครงการสั้นและบริษัทไม่เก็งกำไรจากราคาวัตถุดิบ
อัตราส่วนของลักษณะงาน ดังนี้

จะสังเกตว่า PYLON มีสัดส่วนของ แรงงาน+ค่าวัตถุดิบ สูงกว่า SEAFCO ทั้งปี57และ58
อัตรากำไรขั้นต้นของ PYLON จึงน่าจะต่ำกว่า SEAFCO แต่ผลที่ได้เป็นดังนี้

จะเห็นว่า อัตรากำไรขั้นต้นของ PYLON เพิ่มขึ้นและสูงกว่า SEAFCO
แม้ว่าลักษณะงานของ PYLON จะมีสัดส่วน แรงงาน+ค่าวัตถุดิบ มากกว่า SEAFCO
ซึ่งน่าจะให้ค่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า
และนำมาซึ่งอัตรากำไรสุทธิที่ PYLON สูงกว่า SEAFCO ตามภาพด้านล่าง

ถ้าดูการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆหลังกำไรขั้นต้นกันบ้าง

สังเกตว่าใกล้เคียงกันประมาณ 8%–9% ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
ในแง่ค่าใช้จ่ายต่างๆโดยรวมๆถือว่า ทัดเทียมกัน

โดยรวมในแง่อัตรากำไรถือว่า PYLON ได้เปรียบกว่า SEAFCO จากจุดชี้ขาดที่อัตรากำไรขั้นต้น

จากนี้ลองดูความถูกแพงเทียบกับราคาหุ้นบ้าง

[เปรียบเทียบ 8] : แนวโน้มกำไรและ P/E

แนวโน้มปี59 ในมุมมองของผู้บริหารทั้ง PYLON และ SEAFCO
ยังอยู่ภายใต้ที่ทรงตัวและมีมุมมองบวกต่อการลงทุนภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลังของปี59
แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารยังคาดการณ์ผลประกอบการปี59ใกล้เคียงปี58
เช่นนั้น การเปรียบเทียบค่า P/E จึงอยู่บนสมมติฐานอนุรักษ์นิยมตามผู้บริหาร
แม้ว่านักวิเคราะห์สถาบันต่างๆจะให้คาดการณ์กำไรเพิ่ม 10%-15% ก็ตาม
จากราคาปิดวันที่ 12 เมษายน 59 PYLON = 10.40 SEAFCO = 8.90
สมมติให้ EPS ปี59 เท่ากับ ปี58 PYLON = 0.54 SEAFCO = 0.50
ค่า P/E จึงเป็นดังนี้

จะเห็นว่า ค่า P/E ของ PYLON สูงกว่า SEAFCO ภายใต้สมมติฐานผลประกอบการอนุรักษ์นิยม
จึงมองว่า ค่า P/E ของ SEAFCO น่าสนใจกว่า PYLON

[เปรียบเทียบ 9] : P/BV

ลองเปรียบเทียบราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าทางบัญชีกันดูบ้าง

จะเห็นว่า ค่า P/BV ของ PYLON สูงกว่า SEAFCO ภายใต้ธุรกิจแบบเดียวกัน
จึงมองว่า ค่า P/BV ของ SEAFCO น่าสนใจกว่า PYLON

[เปรียบเทียบ 10] : อัตราปันผล

บนสมมติฐานผลประกอบการปี59เท่าปี58 และอัตราจ่ายปันผลเท่าเดิม
จะได้อัตราปันผล ดังนี้

จะเห็นว่า Yield (%) ของ PYLON สูงกว่า SEAFCO อย่างมีนัยสำคัญ

ดูสรุปทั้ง 10 หัวข้อที่ทำการเปรียบเทียบได้ผลดังนี้

ถ้าให้เลือกตัวนึงตอนนี้ เลือก PYLON